Oct. 3, 2015

Poem

ТАЙНАТА НА УСПЕХА
НАУКАТА ДА СТАНЕШ БОГАТ /The Science of Getting Rich/ - 1910
Уолъс Д. Уотлъс /Wallace Delois Wattles/
(1860-1911)
Уолъс Уотлъс има дарбата да прониква отвъд видимата страна на нещата. Той установява, че
съществува НАУКА да бъдеш богат и тя е толкова точна, колкото са алгебрата и аритметиката.
Процесът на придобиване на богатства се управлява от определени закони и ако ги изучи и започне
да ги спазва, човек забогатява с математическа сигурност. Затова тази книга е ПРАГМАТИЧНА, а
не философска. Тя е практическо ръководство, а не теоретичен трактат и е предназначена за хора,
които имат истинска нужда от пари и желаят първо да забогатеят, а после да търсят философски
обяснения на случилото се.
С ясни и точни примери авторът показва на читателите, че вселената е изградена от единна,
интелигентна субстанция (жизнена сила), пред която няма прегради и никой на земята не може да
бъде беден поради недостиг на ресурси. Има повече от достатъчно за всички. Единственото, което е
нужно на всеки от нас, за да стане богат, е да направи няколко неща:

Да сътвори в мислите си ярка представа на своето богатство и да я наложи
върху безформената субстанция, за да доведе до създаването на нещата, за които мисли;

Независимо какво работи, да се научи да бъде създател, който твори, а не
съревноваващ се съперник;

Всеки ден свършва ВСИЧКО, което може да бъде свършено през този ден, без
да отлага за следващия;

Да не позволява спънките и грижите да го разтроят и обезсърчат, защото всяка
пречка носи със себе си и средството да бъде превъзмогната;

Да вярва в себе си и в безграничните възможности, които му предлага всеки
божи ден;

Да изпитва благодарност за всичко, което има в момента и което престои да
придобие, защото единствено чрез благодарността човек поддържа вечно жива нишката,
която го свързва с неизчерпаемия източник на богатство и изобилие.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
1. Правото да бъдеш богат.
2. Науката да станеш богат съществува.
3. монополизирани ли са възможностите?
4. Първи принцип на науката да станеш богат.
5. Прирастът на живота.
6. Как богатствата да дойдат при теб.
7. Благодарност.
8. Мисли по правилния начин.
9. Как да работим с волята.
10. По-нататъшни стъпки за работа с волята.
11. Действай по нужния начин.
12. Резултатното действие.
13. Да избереш правилното поприще.
14. Впечатление за растеж.
15. Успешната личност.
16. Някои предупреждения и наблюдения.
17. Основни положения в науката да станеш богат.
ПРЕДГОВОР
Тази книга е ПРАГМАТИЧНА, а не ФИЛОСОФСКА. Тя представлява практическо
ръководство, а не теоретичен трактат. Предназначена е за хора, които имат истинска нужда от пари
и желаят първо да забогатеят, а после да търсят философски прозрения. Тя е за хора, които търсят
резултати и желаят да приемат заключенията, до които е стигнала науката, като основа за своите
действия, без да навлизат в дълбочина в аргументите, на които се основава това знание.
Идеята на автора е читателят да приеме за даденост основните положения, така, както приема
за даденост твърденията на Маркони или Едисон относно закона за електрическото действие, и
приемайки ги за даденост, да докаже истинността им като действа съобразно тях, без страх и
колебание. Всеки човек, който предприеме това пътешествие ще забогатее с абсолютна сигурност,
защото науката, изложена тук, е точна наука, има правила и провалът е невъзможен.
Докато писах тази книга всички сложни обяснения бяха пожертвани в името на един прост,
ясен и разбираем за всички стил. Представената тук програма за действие е извлечена като есенция
от заключенията, до които съм достигнал на базата на философията. Тя е проверена в практиката и
носи печата на единствения върховен съдия – опитът. Програмата работи.
Искрено Ваш,
У. Д. Уотлъс
1
ПРАВОТО ДА БЪДЕШ БОГАТ
КАКВОТО и да се говори в похвала на бедността, истината е, че човек не може да живее
пълноценно, ако не е богат. Никой не може да достигне тавана на своите таланти и възможности,
ако не разполага с пари, защото, за да разгърнеш способностите си и да усъвършенстваш ума и
душата си са нужни много неща и само парите дават достъп до тях.
Човек усъвършенства тялото, ума и душата си, използвайки като посредници различни
предмети, а обществото е така организирано, че за да притежаваш тези предмети трябва да
разполагаш с пари. Ето защо алфата и омегата на всички постижения е Науката да станеш богат.
Целта на живота ни е да се развиваме, да вървим напред и всяко живо същество притежава
неотменимо право да развие максимално целия потенциал на своите възможности.
Правото на живот включва правото да имаш свободен и неограничен достъп до всичко
необходимо за своето пълно интелектуално, духовно и физическо израстване, или с други думи, да
бъдеш богат.
2
В тази книга няма да говоря за богатството с метафори. Да бъдеш богат, не означава да бъдеш
примирен или да се задоволяваш с малко. Никой не бива да е доволен от малкото, ако може да има
повече и да се радва на повече. Целта на природата е непрестанна еволюция и напредък, затова
човек трябва да разполага с нещата, които ще внесат сила, красота, елегантност и лукс в живота му.
Да искаме по-малко е грешно.
Човекът, който има нещата от които се нуждае за да живее пълноценно, е богат човек. Този,
който няма пари, не може да притежава това, което иска. Днес животът е толкова усложнен и
напреднал, че дори най-обикновеният мъж или жена се нуждаят от значителни средства, за да
живеят поне приблизително добре. Съвсем естествено е човек да иска да постигне всичко, на което
е способен. Това желание за осъществяване на вродените възможности е неделимо от човешката
природа. Ние не можем да не искаме да станем това, за което имаме потенциал. Успехът в живота
ни се измерва с факта постигната ли е тази цел. От друга страна, можем да се превърнем в това, за
което мечтаем, единствено посредством други неща, до които получаваме достъп само ако сме
достатъчно богати, за да си ги купим, видим или посетим. Затова науката да бъдем богати е най-
същественото от всичко знания.
В желанието да бъдем богати няма нищо лошо. Това всъщност е желание за един по-богат, по-
пълноценен и по-щастлив живот, затова заслужава уважение и похвала. Не е нормално човек да не
желае да живее по-добре и този, който не желае да притежава повече пари, за има нещата, които
иска, очевидно не е нормален.
Ние живеем движени от три и основни импулса. Живеем за тялото, за ума и за душата. И
трите импулса са еднакво добри и свети, и трите неща са еднакво желани и нито едно от тях –
тялото, умът или душата – не живее пълноценно, ако някое от останалите е ограничено или лишено
от проявление и живот. Не е нито правилно, нито благородно да се живее само за душата, като се
отхвърлят тялото и ума, но също толкова погрешно е да се живее само за интелекта и да се отричат
тялото и душата.
На всички ни са известни ужасните последствия, когато човек живее само за тялото, като
пренебрегва ума и душата и всички разбираме, че истинският живот се състои в пълното
осъществяване на човешките възможности – физически, интелектуални и духовни. Каквото и да се
говори, човек не може да бъде щастлив или удовлетворен, ако тялото му не живее пълноценно във
всичките си функции. Същото важи за интелекта и душата. Където е налице неосъществена
възможност, дарба или функция, която не действа, там има неудовлетворени желания. А какво е
желанието – възможност, която търси израз или проявление, което се стреми към действие.
Човек не може да живее пълноценно и да има здраво тяло без добра храна, удобни дрехи и
топъл подслон и без да е освободен от принудите на изтощителния труд. Почивката и отдихът са
задължителна необходимост за физическото му съществуване и оцеляване.
Човек не може да живее пълноценно в интелектуален план без книги и време да ги изучава,
без възможност за пътувания и наблюдения, както и без подходящ интелектуален кръг.
За да живее пълноценно като ум, като интелект, човек трябва да има интелектуални
забавления и да се заобикаля с всички предмети на изкуството и красотата, на които е способен да
се наслади и които е способен да оцени.
За да живее пълноценно в духовен план, човек трябва да е ограден с любов, а любовта е
свързани ръце, когато налице е бедността.1
Върховното щастие за човек е да създава радост и да прави подаръци на хората, които обича.
Любовта намира своя най-естествен и спонтанен израз в движението. Човек, който няма какво да
даде, не може да изпълни предназначението си като съпруг/ а или родител, като гражданин на
обществото и като човешко същество. Именно използвайки материалните неща, човек живее
пълноценно физически, развива ума си и усъвършенства душата си. Следователно, първостепенна
грижа на всеки индивид, е да бъде богат.
1
Авторът перифразира поговорката: „Когато бедността влезе през вратата, любовта излита през прозореца” – Бел. ред.
3
Съвсем правилно е да искаш да бъдеш богат. Всеки нормален човек иска това. Затова насочи
усилията си към овладяването на науката да бъдеш богат, защото това е най-благородната и най-
нужната от всички науки. Ако я пренебрегнеш, пренебрегваш дълга към самия себе си, Бог и
човечеството, защото най-голямата служба, с която можеш да им служиш, е да направиш най-
доброто от себе си.
2
НАУКАТА ДА СТАНЕШ БОГАТ СЪЩЕСТВУВА
СЪЩЕСТВУВА НАУКА да бъдеш богат и тя е точна наука, като алгебрата и аритметиката.
Процесът на придобиване на богатства се управлява от определени закони. Щом ги изучи и започне
да ги спазва човек забогатява с математическа точност.
Притежаването на пари и имущество е резултат от определен начин на действие. Хората,
които правят нещата по този начин – независимо дали целенасочено или случайно – забогатяват,
докато тези, които ги правят различно, независимо колко усилено работят и какви способности
имат си остават бедни.
Природен закон е, че подобните причини винаги предизвикват подобни следствия,
следователно всеки човек, който се научи да прави нещата по точния начин неминуемо ще
забогатее.
Истинността на горното твърдение се доказва от следните факти:
Богатството не е въпрос на място или среда, защото ако беше така всички хора, обитаващи
даден район, щяха да бъдат богат. Всички жители на някой град щяха да са богати, докато жителите
на друг щяха да са бедни. По същата логика всички обитатели на даден щат щяха да тънат в
богатства, а хората в съседния да мизерстват.
Ситуацията обаче не е такава. Напротив, виждаме навсякъде как бедните и богатите живеят
заедно в един и същи район и често дори упражняват едни и същи професии. Когато двама души
живеят на едно място, имат еднакъв бизнес, но единият е богат, а другият беден, налице е
доказателството, че забогатяването не зависи от района на местоживеене. Някои райони могат да
предлагат по-добри условия за забогатяване от други, но щом двама души с еднакъв бизнес имат
различни съдби на едно и също място и единият успява, а другият се проваля, това е знак, че
богатството е резултат от определен начин на действие.
Още нещо, способността нещата да се правят точно по определен начин не се дължи
единствено на наличието на талант, тъй като много хора, които притежават огромен талант остават
бедни, докато други, със съвсем скромни дарби, забогатяват.
Когато започнем да изследваме забогателите хора забелязваме, че във всяко отношение те са
средна ръка и нямат повече таланти или способности от останалите. Явно са богати не защото
притежават таланти или способности, които другите нямат, а защото са успели да направят нещата
по точно определен начин.
Явно е още, че богатството не се дължи на икономичност или пестеливост. Много, крайно
стиснати хора, остават бедни, докато други, които харчат разточително, забогатяват.
Забогатяването не се дължи на способността да правиш неща, които другите не правят, защото
съревноваващите се в един и същ бизнес често правят едни и същи неща и все пак единият
забогатява и преуспява, докато другият остава беден или се разорява.
Всички изброени факти ни навеждат на заключението, че забогатяването е резултат от
точно определен начин на действие.
4
Но ако богатството е резултат от определен начин на действие и ако подобните причини
винаги предизвикват подобни следствия, тогава всеки мъж или жена, които действат по указания
начин, неминуемо ще забогатеят. Това свежда целия проблем до методите и компетенцията на една
точна наука.
Тук възниква следния въпрос – дали гореуказаният начин на действие е толкова труден за
следване, че е по силите само на малцина? Както вече видяхме това не може да е истина (поне
доколкото става въпрос за природни заложби). Наравно забогатяват и талантливите и бездарните, и
интелектуално брилянтните и ограничените, и физически силните, слабите и болните.
Без съмнение, нужно е да имаш някаква минимална предприемчивост и разбиране, 1 но по
отношение на природните дадености, всеки човек, който има достатъчно ум, за да се научи да чете
и е в състояние да прочете и разбере написаното тук, със сигурност може да забогатее.
Видяхме още, че не става въпрос за среда или място на живеене. Да, мястото има някакво
значение. Не може да отидеш в центъра на Сахара и да очакваш да развиеш там успешна търговия.
Забогатяването предполага работа с хора и съответно пребиваване в места, където живеят
хора, с които да се работи и ако тези хора са склонни да действат според намеренията ти, толкова
по-добре. Но дотук с влиянието на средата. Ако поне един човек в твоето селище е забогатял, значи
е възможно да успееш и ти. Щом някой е забогатял, значи можеш да забогатееш и ти.
Нека отново повторим – въпросът не опира до избор на специфичен бизнес или професия. Има
богати хора във всеки бизнес и всяка професия, а в същото време съседите отсреща, упражняващи
същата професия, продължават да са бедни.
Вярно е, че ще се справиш най-добре с бизнес, който ти идва отръки и ти е по сърце. Ако
имаш някакви специални дарби и таланти, най-подходящ за теб ще е бизнесът, където се изисква
наличието точно на тези таланти.2
Освен това, добре е да избереш бизнес, подходящ за мястото, където живееш. Салон за
сладолед подхожда повече в топъл климат отколкото в Гренландия и бизнесът със сьомга ще върви
по-добре на северозапад, където има сьомга, отколкото във Флорида, където няма.
Но извън тези най-общи ограничения, забогатяването не зависи от спецификата на бизнеса, а
от умението нещата да се правят по определен начин. Ако се занимаваш с някакъв бизнес и си
беден, докато някой в твоя град, работейки същото, е богат, това е само защото ти не правиш
нещата както трябва.
Липсата на капитал не е пречка за забогатяване. Разбира се, при наличието на капитал,
печалбата е по-бърза и лесна, но човек, който притежава капитал, вече е богат и не е нужно да
обмисля как да стане такъв. Независимо колко си беден, ако започнеш да правиш нещата по нужния
начин, скоро ще започнеш да забогатяваш и да трупаш капитал. Придобиването на капитал е част от
процеса на забогатяване и следователно част от резултата, който неминуемо възниква, когато
нещата се правят по правилния начин.
Може да си най-бедния човек на континента и да имаш огромни дългове. Може да нямаш
приятели, влияние, ресурси, но когато започнеш да правиш нещата по нужния начин, неминуемо ще
забогатееш защото подобните причини неизбежно предизвикват подобни следствия. Ако нямаш
капитал, ще го натрупаш. Ако не си в подходящия бизнес – ще го смениш. Ако не си на правилното
място – ще се преместиш.
Постави началото на тези процеси в сегашния си бизнес и на сегашното си място на живеене
като задвижиш нещата по нужния начин, който винаги води до успех. Започни да живееш в
хармония със законите, които управляват вселената.
1
Авторът прави алюзия с известния и в България анекдот, който гласи, че ако искаш да спечелиш от тотото, трябва да
пуснеш поне един фиш. – Бел.ред.
2
Не можеш да очакваш да станеш оперен певец, ако не можеш да пееш. – Бел.ред.
5
3
МОНОПОЛИЗИРАНИ ЛИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ?
НИКОЙ НЕ Е БЕДЕН, защото хората около него са монополизирали богатството и са го
запречили с огради. Може да си възпрепятстван да действаш в определен бизнес, но много други
канали остават отворени.
В различни периоди от време, в зависимост от нуждите на обществото и достигнатото ниво на
социална еволюция, вълната на възможностите се насочва в различни посоки. Хората, които плуват
по вълната, а не срещу нея, разполагат с изобилие от възможности.
В тази връзка нито като индивиди, нито като класа, работниците не са лишени от
възможности. Те не са „потискани” от своите работодатели и не са ограничавани от тръстовете и
големия бизнес. Като класа те са там, където са, защото не правят нещата по нужния начин.
Ще станат господстваща класа, ако започнат да правят нещата както трябва. За тях, както и за
останалите, Законът за забогатяването важи по един и същ начин. Работниците трябва да научат
това и да направят своя избор дали да останат на сегашното си място и да продължат по старому
или да се променят. Отделният работник, обаче, не е зависим от невежеството, което цялата класа
проявява към универсалните закони. Независимо от хората около него, той може да се възползва от
вълната на възможностите и да забогатее. Тази книга ще му покаже как да направи това.
Никой не е беден поради недостиг на ресурси. Има повече от достатъчно за всички. Само от
строителните материали, които се употребяват в момента в Съединените Щати, за всяко семейство
на земята могат да бъдат построени палати с размера на сградата на Конгреса във Вашингтон, а ако
интензивно култивират процеса, Съединените Щати могат да произвеждат вълна, памук, лен и
коприна в достатъчни количества, за да облекат всеки човек на земята по-разкошно от Соломон и
цялата му свита, да не говорим за храната, която ще бъде достатъчна, за да нахрани всички на
Земята изобилно и сито.
Видимите (природните) ресурси са практически неизчерпаеми, невидимите – наистина
неизчерпаеми.
Всичко, което виждате на Земята, е сътворено от една първична субстанция. Вещите,
предметите, растенията – всички неща – произлизат от нея. Постоянно възникват нови форми и
старите изчезват, но едно и също вещество приема всички тези форми.
Няма недостиг от безформена, първична субстанция. Вселената е направена от нея, но не
цялата първична маса е изразходвана за направата й. Пространствата вътре, отвън и между
различните форми на видимата вселена са проникнати и изпълнени с изначалната субстанция, с
безформената същност, със суровия материал на всички неща. Десетки хиляди пъти повече материя
може да бъде сътворена и проявена и дори и тогава няма да се изчерпи запасът от градивния
материал на вселената.
Следователно, никой не е беден, защото природата е бедна или защото няма достатъчно и не
стига за всички.
Природата е неизчерпаем склад от богатства, чийто запаси никога няма да свършат.
Първичната субстанция е жива, пълна с творческа енергия и непрекъснато поражда нови форми.
Когато се изчерпи запасът от строителни материали, ще бъдат създадени нови количества изходни
суровини. Когато почвата се изтощи и храните и влакнодайните растения престанат да растат,
тогава земята ще бъде обновена или ще се създадат нови количества земя. Когато всичкото злато и
сребро се изкопае от подземните недра, ако човечеството все още е на такъв стадий на социалното
си развитие, в който се нуждае от злато и сребро, те ще бъдат произведени от латентната градивна
субстанция. Тази безформена субстанция реагира в отговор на нуждите и потребностите на
човечеството и няма да остави никога света бе нужните му блага.
6
Казаното е истина по отношение на човечеството като цяло. Човешкият род винаги е бил
безгранично богат и ако индивидите са бедни, то е защото не следват правилния начин на действие,
който прави отделния човек богат.
Безформената материя е интелигентна. Това е мислеща материя, жива и винаги устремена към
още живот.
Естествен и неотделим момент от живота е стремежът към още живот. Свойството на ума е да
се развива, а на съзнанието – да разширява границите си и да се стреми да прояви всичките си
възможности. Вселената е създадена от безформена, жива субстанция, която излива себе си във
форми, за да се прояви по-пълноценно.
Вселената в величествена, жива същност, която неизбежно се движи и търси повече живот и
по-пълно проявление.
Природата е създадена, за да може животът да напредва и да се развива. Движещият импулс е
стремежът към развитие. Ето защо всичко, което може да обслужва живота, щедро е надарено с
възможности. Няма как да има недостиг, освен ако Бог не тръгне срещу себе си и не унищожи
собствените си творения.
Ти не си беден поради липса на богатства. Малко по-нататък ще докажа, че дори скритите
ресурси на безформения първоизточник са на разположение на хората, които действат и мислят по
подходящия начин.
4
ПЪРВИ ПРИНЦИП НА НАУКАТА ДА СТАНЕШ БОГАТ
МИСЪЛТА е единствената сила, която може да сътвори от безформеността осезаеми, видими
богатства (блага). Първоизточникът, от който са създадени всички неща, е интелигентна,
формообразуваща субстанция.
Първичната субстанция се проявява съобразно мисълта. Всички наблюдавани в природата
форми и процеси са видим израз на някаква мисъл. Когато мисли за дадена форма, безформеността
приема тази форма. Мисълта за движение я превръща в движение. Това е начинът, по който
възникват нещата в света. Ние живеем в измислен свят, част от мислеща вселена. Мисълта за една
подвижна вселена се е разпростряла някога в безформената субстанция и самата интелигентна
субстанция е приела формата на система от планети и е задържала таза форма. Мислещата
субстанция се движи съобразно мисълта и приема формата на тази мисъл.
Поддържайки идеята за движещи се в орбити системи от Слънца и светове, тя се въплъщава в
планетите и ги движи, мислейки за движението им. Като мисли формата на един бавно растящ дъб,
градивната субстанция се движи, водена от мисълта си и създава дърво, независимо че това може да
й отнеме векове. Когато довежда някаква форма до проявление, безформеността се движи в рамките
на установеното от мисълта движение. С други думи, идеята за дъба не предизвиква внезапно
образуване на вече израснал дъб, а задвижва силите, които ще го създадат, съобразно установените
норми на растеж.
Всяка мисъл за някаква форма, която възниква в мислещата субстанция, като резултат води до
създаването на същата тази форма, но винаги, или поне по правило, във вече установената от
практиката рамка на развитие и действие.
Ако върху безформената субстанция се наложи мисълта за къща с определена конструкция,
това може и да не предизвика веднага внезапната поява на къщата, но ще задвижи потока от
творческа енергия, която вече действа и се проявява в търговията и промишлеността по такива
канали, че резултатът да е бързото построяване на къщата. А ако не съществуват канали, чрез които
7
творческата енергия да може да работи, тогава къщата ще бъде построена направо от изначалната
субстанция, без да се изчакват бавните процеси в органичния и неорганичния свят.
Няма мисъл за форма, която, наложена върху изначалната субстанция, да не доведе до
създаването на тази форма.
Човекът е интелигентна същност и може да създава мисли. Всички предмети, които един
човек сътворява с ръцете си, трябва първо да съществуват в мислите му. Човек не може да даде
форма на дадено нещо, ако преди това не го е помислил.
До днес всички усилия на човечеството са били насочени към изделията на ръцете му. Хората
са прилагали ръчния труд, желаейки да променят изцяло или отчасти вече съществуващите форми.
Никога досега човечеството не се е опитвало да предизвика създаването на нови форми чрез
налагане на мисъл върху безформената субстанция.
Когато дадено лице носи в себе си дадена мисъл форма то взема материал от съществуващите
в природата форми и създава образ на формата от своята мисъл. До този момент хората са полагали
малко или никакви усилия, за да си сътрудничат с притежаващата интелигентност безформеност –
да работят заедно със създателя. Индивидът дори не е сънувал, че може да „прави, това, което
вижда, че прави Създателят”. Той преработва и внася изменения в съществуващите форми чрез
ръчен труд и изобщо не си задава въпроса дали не е възможно да създаде неща от безформената
субстанция като й предаде мислите си.
Затова ние си поставихме за задача да докажем, че човек може да прави всичко това – да
докажем, че всеки мъж или жена е способен да създава – и да покажем как. За начало нека
предпоставим три основни положения.
Първо, ние твърдим, че има едно изначално, лишено от форма вещество, една изначална
субстанция, от която са направени всички неща. Цялото привидно множество то елементи е един и
същ елемент, но в различно количество. Огромното многообразие от форми, които откриваме в
неорганичния и органичния свят, не е нищо друго, освен различни форми, направени от едно и
също вещество. Това вещество е интелигентно и мислещо. Възникналата в него мисъл създава
помислената форма. Мисълта, въплътена в мислещата субстанция, създава форми. Човекът
притежава свой собствен мисловен център, затова е способен да породи оригинална мисъл. Ако
човек успее да предаде своята мисъл на първичната мислеща субстанция, ще успее да предизвика
създаването или образуването на нещото, за което мисли. Да обобщим:
Във вселената има мислещо вещество, от което са направени всички неща и което в своето
първоначално състояние просмуква, прониква и изпълва вътрешните пространства на вселената.
Всяка мисъл, възникнала в тази субстанция, поражда нещото, което е „помислила”.
Всеки човек може да сътвори нещо в мислите си и като наложи мислите си върху
безформената субстанция да доведе до създаването на нещата, за които мисли.
Тук някой може да попита дали съм в състояние да докажа тези твърдения. Моят отговор, без
да навлизам в подробности, е, че мога да го направя както по експериментален, така и по логически
път.
Тръгвайки от феномените на формата и мисълта и връщайки се в разсъжденията си обратно
назад, аз достигам до една изначална, интелигентна субстанция. Като осъзнавам съществуването на
тази субстанция и като продължа този ред на мисли, неизменно достигам до откритието за силата на
отделния човек за предизвиква създаването на нещата, за които мисли.
Но най-силното ми доказателство е, че опитът също потвърждава тези мои разсъждения.
Ако един от четящите тази книга забогатее, правейки нещата, които тя му препоръчва, това ще
подкрепи частично моето твърдение, но ако всеки човек, който прави това, което книгата му
подсказва да прави, забогатява, тогава това ще е окончателно доказателство, че съм прав, освен ако
някой премине през описания процес и се провали. Теорията е вярна докато процесът не се провали,
8
а той няма да се провали, защото всеки, който изпълни точно това, което тази книга му препоръчва
да направи, ще забогатее.
Вече споменах, че хората забогатяват като правят нещата по определен начин, а за да го
правят, те трябва да могат да мислят по определен начин.
Как даден човек прави нещо е пряк резултат от това как мисли за него.
За да направиш нещата по начина по който искаш, трябва да усвоиш умението да мислиш
това, което искаш да мислиш. Това е първата стъпка към забогатяването.
А да мислиш това, което искаш да мислиш, означава да мислиш ИСТИНАТА, независимо от
външния вид на нещата.
Всеки човек притежава по рождение силата да мисли това, което иска да мисли, но за да го
правиш, се изискват доста повече усилия, отколкото да мислиш мислите, които се внушават от
външния вид на нещата. Мислене, което се основава само на външния вид на нещата, е доста лесно,
но да мислиш истината, независимо от външността е трудно и изисква разход на повече сила, в
сравнение с всяка друга работа, която ни се налага да вършим.
Няма труд, който хората да избягват повече от труда да се мисли постоянно и последователно.
За нас, хората, това е най-тежката работа на света, особено, когато истината противоречи на
видимата реалност.
Всяка проява във видимия свят има тенденцията да поражда съответстваща форма в ума,
който я наблюдава и този ефект може да бъде избегнат само ако се придържаме към мисълта за
ИСТИНАТА.
Ясно е, че щом видиш, че в ежедневието ти царува бедност, това ще породи в ума
съответстващи форми. Можеш да избегнеш този процес ако се придържаш към тезата, че в света
няма бедност, а само изобилие.
Да мислиш за здраве, заобиколен от болести или да мислиш за богатство, когато навсякъде
около себе си виждаш бедност, се изисква сила, но този, който придобие тази сила, се превръща в
господар на своя ум. Такъв човек може да победи съдбата и да си вземе всичко, което му е
потребно.
Подобна сила може да се придобие само ако се схване основополагащият факт, който стои зад
целия видим свят и той е, че във вселената съществува една единствена, основна, градивна
субстанция, от която и чрез която са направени всички неща.
След това трябва да се осъзнае истината, че всяка мисъл, вложена в тази субстанция, се
превръща във форма и човек може така да налага мислите си върху нея, че да ги кара да приемат
форма, да получат проявление и да станат видими.
Когато осъзнаем това, ние се отърсваме от всички съмнения и страхове и знаем, че можем да
създадем всичко, което мечтаем да създадем, да имаме това, което жадуваме да бъде наше и да
станем това, което искаме да бъдем. За да направим първата стъпка към забогатяването трябва да
повярваме в трите основополагащи твърдения, упоменати по-рано в тази глава. За да ги подчертая,
ще ги повторя отново.
1. Във вселената съществува една единна, интелигентна, градивна субстанция, от която
са направени всички неща и която в своето първоначално състояние просмуква, прониква и изпълва
вътрешните пространства между формите във вселената.
2. Всяка мисъл, възникнала в тази субстанция води до създаване на нещото, което си е
представила.
3. Всеки човек може да създаде нещо в мислите си и като наложи, подобно на шаблон,
тези мисли върху безформената субстанция, да доведе до създаването на нещата, за които мисли.
9
Освободи се от всички стари представи за вселената и мисли упорито само върху тези, които
прочете, докато те се запечатат твърдо в паметта ти и се превърнат в навик. Препрочитай ги отново
и отново. Запамети ги дума по дума и медитирай върху тях, докато повярваш непоколебимо в
истинността им. Ако в ума ти възникне съмнение, отхвърли го. Не се вслушвай в доводите, които ги
оспорват. Не ходи на проповеди и сказки, където се учи или проповядва обратната теза. Не чети
списания и книги, които поддържат различно становище. Ако допуснеш разбирането, убеждението
и вярата ти да бъдат смутени, всичките ти усилия ще отидат на вятъра.
Не питай защо тези неща са верни и не размишлявай над въпроса как може да са верни.
Просто ги приеми на вяра! Науката как се става богат започва с тяхното безусловно приемане.
5
ПРИРАСТЪТ НА ЖИВОТА
ТРЯБВА ДА ОТХВЪРЛИМ и последния остатък от старото схващане, че съществува Бог,
чиято воля е да бъдем бедни и иска от нас да останем бедни.
Интелигентната субстанция, която изгражда всичко и се проявява във всичко – а това значи и
в теб! – притежава съзнание. Тъй като е жива и има съзнание, тя притежава естественото и дълбоко
вкоренено у всеки жив разум желание да продължи живота. Всяко живо същество изпитва
постоянен стремеж да увеличи и разпростре своята жизненост, защото животът, самото живеене,
трябва да се разраства.
Семето, посято в земята, се ражда за живот и по този начин ражда стотици нови семена, които
раждат нов живот. Животът съществува и умножава себе си в самото живеене. Така прераства във
вечност. Налага му се да прави това, ако изобщо иска да живее.
Разумът изпитва подобна нужда от постоянен растеж. Всяка мисъл неминуемо ни кара да
помислим следващата и така съзнанието постоянно се разширява. Всяко знание ни води към нови
хоризонти и така познанието непрекъснато расте. Всеки проявен талант събужда в душата ни
желанието за нов талант. Ние сме подвластни на силата за живот и търсим изява, която непрестанно
ни тласка напред – да знаем повече, да правим повече, да бъдем повече.
За да знаем повече, да правим повече и да бъдем повече трябва да притежаваме повече. Трябва
да имаме достъп до много неща, защото, когато се учим, действаме и развиваме ние използваме
различни обекти. Затова повече живот означава повече богатство.
Желанието да бъдем богати не е нищо друго, освен търсещата проявление жажда за повече
живот. Всяко желание въплъщава усилието на някоя все още ненамерила израз възможност да влезе
в действие. То е сила, която се стреми да даде форма на източника, породил желанието. Това, което
те кара да искаш повече пари, е същият стремеж, който кара растението да расте – търсенето на
пълноценен живот.
Единната жива субстанция е подчинена на този присъщ на всичко живо закон. Тя е
проникната от желанието да се проявява във все по-нови и по-нови форми и това е причината, която
я принуждава да създава нови неща. Тя иска да се прояви по-силно и вътре в теб, затова иска да
имаш всичко, от което можеш да се възползваш.
Бог иска ти да си богат. Защото ако имаш повече неща за ползване ще има и повече
възможности, чрез които той да се прояви чрез теб и вътре в теб. Той ще живее по-пълноценно в теб
ако ти разполагаш неограничено със средства за живот.
Вселената желае да имаш всичко, за което мечтаеш.
Природата е дружелюбно настроена към твоите планове.
Всичко е за теб.
10
От решаващо значение, обаче, е твоята цел да бъде в съзвучие със заложената в цялата вселена
цел.
Трябва да желаеш да живееш истинския живот, а не само да изпитваш дребни удоволствия и
чувствени наслади. Животът е форма на изпълнение на определена функция и човек живее
истински, единствено когато се проявява хармонично на всички нива – физическо, интелектуално и
духовно – без да залита в крайности.
Човек не иска да бъде богат, за да живее като животно, удовлетворявайки животинските си
импулси. Но изпълнението на всяка физическа функция е част от живота и този, който отрича
нормалния и здрав израз на импулсите на тялото си, не живее пълноценно.
Човек не иска да бъде богат единствено за да се отдаде на интелектуални удоволствия, да
трупа познания и задоволява амбицията си за да засенчи останалите и да бъде известен. Това е
легитимна част от живота, но този, който живее само за интелектуални удоволствия се наслаждава
на половин живот и никога няма да е доволен от съдбата си.
Човек не иска да бъде богат единствено заради доброто на другите, в името на каузи, в които
губи себе си за да спаси човечеството. Той не живее само за удовлетворението от филантропията и
пожертвованията. Радостите на душата са само част от живота и не са по-достойни или благородни
от останалите.
Човек иска да бъде богат за да може да яде, пие и да се весели, когато е време за това. За да
може да се заобиколи с красиви вещи, да опознае далечни земи и култури, да нахрани ума и да
развие интелекта си. За да обича другите, да върши добро и да помогне според силите си на света да
открие истината.
Но нека не забравяме, че крайният алтруизъм не е по-добър и по-благороден от крайния
егоизъм. И двата са еднакво погрешни.
Отхвърли мисълта, че Бог иска да пожертваш себе си за другите и ще получиш
благоволението му чрез жертви. Бог не иска нищо подобно.
Той иска ти да направиш най-доброто от себе си, за себе си и за другите. Можеш да помогнеш
на другите, единствено като развиеш себе си.
А пътят към това е богатството. Ето защо не само че е правилно, но дори е похвално да
ангажираш всичките си сили в работата за придобиване на богатство.
Не забравяй обаче, че потребността на градивната субстанция за повече живот се отнася до
всичко.
Не можеш да я накараш да работи за повече живот в едно отношение и по-малко живот в
друго. Тя е справедлива и във всичко и всеки се стреми към изобилие.
Разумната субстанция ще ти даде нещата, които искаш, но няма да ги вземе от някой друг.
Изхвърли от ума си всяка мисъл за надпревара и състезание. Трябва да създаваш, не да се
съревноваваш да получиш нещо, което вече е създадено.
Не бива да отнемаш нищо от никого!
Не бива да сключваш несправедливи сделки!
Не бива да лъжеш и да се възползваш от нечестни преимущества. Не бива да караш никого да
работи за теб за по-малко пари, отколкото изкарва.
Не бива да пожелаваш имуществото на другите или да го поглеждаш с въжделение. Каквото и
да притежават околните, ти можеш да имаш същото, без да го отнемаш от някого.
Научи се да бъдеш създател, не съревноваваш се съперник. Ще получиш това, което искаш, но
така че, когато го получиш, всеки свързан с теб човек, ще има повече, отколкото е имал в началото.
11
Аз съм абсолютно наясно, че много хора получават достъп до огромни количества пари,
действайки в пълно противоречие с твърденията в горните параграфи, затова ще добавя няколко
думи за пояснение. Индивидите от този тип, понякога забогатяват единствено благодарение на
изключителните си способности, в сравнение с конкуренцията, а понякога, защото несъзнателно се
свързват с жизнената субстанция и се включват в нейните мащабни намерения за общ растеж и
индустриално развитие. Рокфелер, Карнеги, Морган и други бизнесмени са несъзнателни агенти на
върховното в извършването на необходимата работа по систематизиране и организиране на
индустрията и в края на тяхната работа ще отчетем огромния им принос за увеличаване на общото
жизнено изобилие. Но тяхното време вече свършва. Те организираха производството и скоро ще
бъдат последвани от други агенти, които ще организират машината за разпределение на благата.
Те са като чудовищните влечуги от праисторическите епохи. Имат важна роля в
еволюционните процеси, но същата сила, която ги е създала, ще ги унищожи. И не е лошо да не
губим от поглед факта, че те не са били никога истински богати. Много свидетелства за частния
живот на представителите на тяхната класа показват, че това са едни от най-низвергнатите и окаяни
хора.
Не ми ли вярвате? Богатствата, спечелени в надпревара и съперничество не траят дълго и не
носят удовлетворение. Днес са твои, утре вече са на някой друг. Не забравяй, че ако искаш да бъдеш
богат по един сигурен и научно обоснован начин трябва напълно да се откажеш от състезателния
модел на мислене. Никога, дори за момент, не си помисляй, че твоите ресурси и възможности са
ограничени. В мига, когато го помислиш, някой друг монополизира и започва да контролира всички
пари, а ти, от своя страна, започваш битка за закони, които да спрат този процес и това продължава
до безкрайност. Това е моментът, в който попадаш в капана на състезателното мислене и силата ти
да създаваш отива по дяволите.
И което е още по-лошо, така сам блокираш процесите на творческото си развитие.
ЗНАЙ, че в планинските недра, още неизлязло на бял свят, има злато, чиято стойност не може
да се изчисли с десетки милиони. Знай, че дори и да го нямаше, мислещата субстанция може да го
сътвори ако наистина имаш нужда от него.
ЗНАЙ, че парите, които ти трябват, ще дойдат, дори ако за това е необходимо хиляди мъже
още утре да открият нови златни мини.
Никога не гледай видимите природни и материални ресурси. Насочи погледа си към
неограничените богатства на безформената субстанция и ЗНАЙ, че те идват при теб със
скоростта, с която можеш да ги поемеш и да се възползваш от тях. Никой, монополизирайки
видимите ресурси, не може да те лиши от това, което ти принадлежи по право.
Ето защо не си позволявай да мислиш, че всички хубави парцели са били заети още преди да
решиш да си строиш къща. Не се тревожи, че концерни и тръстове ще изкупят земята. Не се бой, че
няма да получиш желаните от теб неща , защото някой друг „ще те надиграе”. Това просто не може
да се случи! Ти не се стремиш към благата, притежавани от други. Ти караш безформената
субстанция да създаде за теб това, което желаеш и ресурсите, с които работиш са безгранични.
Придържай се към вече установените положения:
Във вселената съществува единна, високо организирана субстанция, от която са направени
всички неща и която в своето първоначално състояние просмуква, прониква и изпълва вътрешните
пространства на вселената.
Мисъл, възникнала в тази субстанция, поражда обекта, който е визуализирала.
Всеки човек може да създава цели светове чрез своята мисъл и като налага мислите си върху
безформената субстанция да става причина за създаването на всичко, за което мисли.
6
КАК БОГАТСТВАТА ДА ДОЙДАТ ПРИ ТЕБ
12
КОГАТО КАЗАХ, че не трябва да сключваш несправедливи сделки, имах предвид, че трябва
да се въздържа от нечестните сделки, а не изобщо от сделките. Също така не смятам, че човек може
да се постави над необходимостта да има търговски и други отношения с ближните си. Не бива да
вземаш, без да предложиш в замяна нещо, но винаги можеш да дадеш на всеки човек повече,
отколкото вземаш от него.
Не можеш да дадеш на човек повече от пазарната цена на това, което вземаш от него, но
можеш да му върнеш повече в други стойности. Хартията, мастилото и другите материали в тази
книга може би не струват парите, които си платил за нея, но идеите в нея могат да ти донесат
хиляди долари. Следователно хората, които са ти продали книгата, не са те заблудили, те са ти дали
в друга стойност, много по-голяма от пазарната цена на книгата, или с други думи, дали са ти
повече за по-малко.
Нека предположим, че притежавам платно на голям майстор, чиято стойност в обществото с
развит пазар надхвърля хиляди долара. Сега да си представим, че отивам в Бафин Бей и с
красноречие и търговска хитрост успявам да убедя местен жител да купи картината за връзка кожи
на стойност 500 долара. В този случай, независимо че картина е продадена на пазарната си
стойност, аз съм заблудил човека, понеже той не би могъл да се възползва от нея. За него платното
няма стойност, то не прибавя нищо към живота му.
А сега да предположим, че в замяна на кожите аз давам на същия този човек пушка на
стойност 50 долара. Този път той е направил добра сделка. Пушката му е нужна. С нея той ще си
набави много повече кожи и храна. Тя ще прибави нещо към живота му във всяко едно отношение и
ще го направи богат.
Когато надраснеш състезателния модел на съперничество и преминеш в творческото
измерение, проследявай стриктно сделките си и ако даваш на даден човек нещо, което не прибавя
стойност към живота му, или не прибавя повече, отколкото даденото ти в обмен, преустанови
веднага този процес. Не е нужно да надцакваш никого в бизнеса. А ако си в бизнес, който надцаква
хората, просто излез от него.
Давай на хората повече в потребителска стойност от това, което им вземаш като пазарна цена.
Така с всяка своя сделка ще прибавяш нещо към живота в света.
Ако за теб работят хора, (за да оцелееш) трябва да вземаш от тях повече в пазарна цена
отколкото им плащаш в заплати, но от друга страна можеш да организираш бизнеса си така, че той
да дава възможности за развитие на хората и всеки, който желае, да може да напредва по малко
всеки ден.
Можеш да направиш така, че твоят бизнес да стане за работниците ти това, което е тази книга
за теб. И да ръководиш бизнеса си така, че да го превърнеш в стълба, по която всеки, който положи
усилия и иска да може да се изкачи и забогатее. Но след като си дал възможността, нямаш вина, ако
някой не направи нищо, затова не се тревожи.
И накрая, това че трябва да накараш безформената субстанция, която прониква навсякъде
около теб, да създаде твоите богатства, не означава, че тези богатства ще се материализират пред
очите ти направо от въздуха.
Ако, да речем, искаш да имаш шевна машина, не твърдя, че трябва да наложиш като шаблон
мисълта за шевната машина върху мислещата субстанция, докато накрая машината не се появи по
неръкотворен начин в стаята, където седиш. Напротив, ако искаш шевна машина задръж вътрешния
й образ в съзнанието си с най-голямата възможна убеденост, че машината вече е готова и е на път
към теб. След като веднъж си създал мисълта, вярвай абсолютно и безрезервно – шевната машина
идва. Никога не мисли и не говори за нея по друг начин, освен като за абсолютно сигурна твоя
собственост. Обяви, че вече е твоя.
И тогава тя ще бъде докарана при теб със силата на върховния разум, който въздейства върху
умовете на хората. Ако живееш в Мейн, може да стане така, че някой от Тексас или Япония да
13
дойде и да започне определени сделки, които накрая ще приключат с това, че ти ще получиш своята
шевна машина.
Ако това се случи, цялата работа ще бъде от полза както а теб, така и за другия човек.
Не забравяй дори за миг, че мислещата субстанция е във всичко, минава през всичко,
контактува всичко и може да въздейства върху всичко. Желанието на мислещата субстанция за по-
пълноценен и качествен живот е причината да бъдат създадени всички вече съществуващи шевни
машини. Тя може да предизвика създаването на още милион такива. И ще го направи винаги, когато
хората я задействат чрез своето желание, вяра и подходящ начин на действие.
Със сигурност можеш да имаш шевна машина у дома и това е толкова очевидно, колкото и
фактът, че можеш да имаш всяко друго нещо, което пожелаеш и което ще използваш за благото и
напредъка на своя живот и живота на другите.
Не се колебай да искаш много: „На Отца принадлежи радостта да ти даде царството” – казва
Исус.
Първичната субстанция иска да изживее чрез теб всички твои възможности, иска ти да имаш
всичко, от което можеш да се възползваш и ще се възползваш, за да се осъществиш пълноценно в
живота.
Ако запечаташ в съзнанието си факта, че желанието ти да притежаваш богатства съвпада с
желанието на върховната сила за цялостно проявление, твоята вяра ще бъде несломима.
Веднъж видях малко момче да стои пред едно пиано и да се опитва напразно да изтръгне
хармония от клавишите. Видях, че е наскърбен и ядосан от неумението си да свири истинска
музика. Попитах го защо се дразни и той ми каза: „Чувствам музиката отвътре, но не мога да
накарам пръстите си да се движат правилно”. Музиката в него беше ПОДТИКЪТ на първичната
субстанция, съдържаща всички възможности в живота. Всичко, което беше музика, търсеше
проявление чрез това дете.
Бог, единната субстанция, се стреми да живее, действа и изпитва наслада чрез човечеството.
Той казва: „Искам ръце, които да строят красиви постройки, да свирят божествени хармонии, да
рисуват възхитителни картини. Искам нозе, които да тичат по моите поръчки, очи които да виждат
моите красоти, езици, които да изричат могъщи истини и да пеят чудни песни”.
Всички съществуващи възможности търсят начин за осъществяване чрез хората. Бог иска
тези, които могат да свирят да имат нужните музикални инструменти и възможността да култивират
таланта си в пълна степен. Той иска тези, които ценят красотата, да бъдат заобиколени с красиви
предмети. Той иска тези, които виждат истината, да пътуват и да наблюдават. Иска тези, които
ценят изящните дрехи, да са красиво облечени и тези, които ценят хубавата храна, да са
разточително нахранени.
Той иска всичките тези неща, защото той им се наслаждава и ги цени. Те са негово творение.
Бог иска да играе, да свири, да пее, да се радва на красотата, да говори истината, да носи хубави
дрехи и да вкусва изтънчени храни. „Господ е този, който работи в теб за да желаеш и действаш” –
казва апостол Павел.
Желанието да притежаваш богатства идва от безкрайната същност, която търси да се изрази
чрез теб така, както в моята история търсеше да се изрази чрез момчето и музиката.
Затова не се колебай да искаш много.
Трябва само да се концентрираш и кажеш желанието си на Бог.
За много хора това е трудна задача. Те все още вярват в старата представа, че бедността и
самопожертвуванието се харесват на Бог. Те гледат на бедността като на естествена необходимост,
като част от някакъв план.
Според тях Бог е приключил веднъж завинаги с творението си, направил е всичко, което е
могъл и в наши дни повечето хора трябва да останат бедни, защото няма достатъчно за всички. Те
14
се придържат така силно към тази погрешна мисъл, че се срамуват да си пожелаят богатство и се
молят за най-скромно материално положение, колкото да не мизерстват.
Спомням си един студент, на когото беше казано, че трябва да създаде в ума си ясна картина
на нещата, които желае, така че творческата мисъл за тях да се отпечата в безформената субстанция.
Той беше много беден човек, живееше в къща под наем и притежаваше само това, което печелеше
ден за ден. Изобщо не му идваше наум, че цялото богатство е негово. Той обмисли внимателно
нещата и реши, че е най-разумно да се помоли за ново килимче в най-хубавата си стая и за печка, с
която да се отоплява, когато времето е студено. Като следваше напътствията в тази книга той
получи тези неща само за няколко месеца.
И тогава му просветна, че не е поискал достатъчно.
Разходи се из къщата, в която живееше и започна да планира подобренията, който искаше да
направи. Добави мислено еркерен прозорец и още една стая и когато завърши наум образа на своя
идеален дом започна да мисли за мебелите.
Удържайки в ума си цялата картина, той заживя по определен начин и започна да се
приближава към възнамерените неща. Днес вече е собственик на къщата, която преустрои напълно
съобразно модела на своята вътрешна картина. И сега, с още по-голяма вяра отпреди, е готов да си
пожелае нови, по-големи неща.
Така този човек получи според вярата си. Така ще бъде и с вас, както и с всички останали.
7
БЛАГОДАРНОСТ
ПРИМЕРИТЕ, КОИТО ДАДОХ в предишната глава, навярно вече са подсказали на читателя,
че първата стъпка към забогатяването е умението да съобщиш представата за своите желания на
безформената субстанция.
Да, наистина е така и сега читателят ще види, че за да направи това е необходимо да влезе в
съзвучие с безформения разум.
Обезпечаването на тези хармонични отношения е от такова основно значение, че ще отделя
известно място на този момент и ще дам някои напътствия. Те със сигурност ще приведат този,
който ги следва, в нужното духовно единство с върховната градивна субстанция, или Бог.
Целият процес на психично напасване и чувстване може да бъде сумиран с една единствена
дума: благодарност.
Първо, вярваме, че съществува една разумна субстанция, от която произлизат всички неща.
Второ, вярваме, че тази субстанция ни дава всичко, което поискаме от нея. И трето, свързваме се с
нея посредством чувство на всеотдайна и дълбока благодарност.
Много хора, които подреждат живота си правилно във всяко друго отношение, остават бедни,
защото не проявяват благодарност. Получили веднъж подарък от Бог, те прекъсват нишките, които
ги свързват с него, защото не проявяват благодарност и така сами се провалят.
Очевидно е, че колкото по-близо живеем до източника на богатството, толкова повече
богатства ще получим. Очевидно е също, че душата, която е благодарна, живее в по-близък досег с
Бога от този, който никога не обръща към него признателен поглед. Колкото по-силно сливаме
благодарния си дух с върховното, когато получаваме блага, толкова по-скоро и повече блага
получаваме. Причината за това е съвсем проста: благодарността, като форма на ментална нагласа,
приближава ума в по-близък досег с източника на благата.
Ако мисълта, че благодарността прави духа съзвучен с творческите енергии на вселената, е
нещо ново за теб, помисли и ще установиш, че е вярна. Благата, с които вече разполагаш, са дошли
15
при теб в резултат на спазването на определени закони. Благодарността води духа ти по пътищата,
откъдето идват нещата, приобщава те към творческата мисъл и те предпазва от грешките на
надпреварата и състезателното мислене.
Единствено благодарността ще запази пред погледа ти това, което имаш и ще те предпази от
грешката да мислиш за божеството като за ограничен ресурс. Подобна мисъл би била фатална за
твоите надежди.
Съществува закон за благодарността и неговото спазване е абсолютно задължително, ако
желаеш да постигнеш резултатите, към които се стремиш. Законът за благодарността е всъщност
природният принцип, че всяко действие и противодействие винаги са равни по количество и
насочени едно към друго с обратен знак.
Благодарствената нагласа на духа и благодарствената похвала към върховната сила носят
прилив на нови сили. Те винаги достигат адресата си и отговорът е моментално и бързо ответно
движение към теб.
„Ела при Бог и той ще дойде при теб”. Тези думи са абсолютна психологическа истина. Ако
благодарността ти е силна и постоянна, ответната реакция в безформената субстанция също ще е
силна и продължителна и ще насочва винаги движението на нещата, които желаеш, към теб.
Спомни си, дълбоката благодарност, която Исус изпитва, как постоянно повтаря: „Благодаря ти,
Отче, че ме чуваш”. Не може да притежаваш сила, ако не си благодарен, защото благодарността те
свързва със силата.
Но смисълът на благодарността не е единствено в получаваните в бъдеще блага.
Неблагодарният човек става жертва на дълбока неудовлетвореност от настоящето си.
Този, който позволи на ума си да живее в неудовлетвореност, вече е загубил почва под краката
си. Такъв човек насочва вниманието си към обичайното, ежедневното, мизерното, жалкото и
презряното и умът му приема формата на тези неща. Тогава той прехвърля тези форми или
ментални образи към безформеното. И тогава бедното, мизерното и окаяното идват при него.
Да оставиш ума си да живее в низшето, означава самият ти да се унизиш и да се заобиколиш с
мизерни неща. Обратно, да насочиш вниманието си към висшето и доброто, това е пътят да
направиш от себе си нещо висше и добро. Творческата сила в нас ни оформя според образите, към
които насочваме вниманието си. Като мислеща субстанция ние неизменно приемаме формата на
това, за което мислим.
Благодарният ум винаги е съсредоточен върху най-доброто, затова у него се задейства една
вътрешна тенденция в тази посока. Той приема формата и характеристиките на най-доброто и
получава най-доброто.
По подобен начин благодарността ражда вяра. Благодарният ум постоянно очаква добри неща
и очакванията му се превръщат във вяра. Въздействието на благодарността върху ума създава вяра
и всяка разливаща се вълна от благодарно мислене увеличава вярата. Неблагодарният човек не
може да съхрани дълго в себе си живата вяра, а без жива вяра, както ще видим в следващите глави,
не можеш да твориш и да станеш богат.
Ето защо е нужно да възпитаме в себе си навика да бъдем благодарни за всяко добро нещо,
което стига при нас и постоянно да даваме израз на благодарността си. А като осъзнаем, че всички
неща допринасят за нашия напредък, трябва да благодарим на всичко.
Не губи ценно време да търсиш кривините и грешките на властимащите. Тяхната организация
на света е създала твоите възможности. Истината е, че всичко, което получаваш, идва при теб
заради тях. Не изпадай в ярост срещу корумпирани политици. Без политиците бихме живели в
анархия и достъпните възможности значително биха намалели.
Господ е работил дълго и търпеливо за да стигнем до мястото, където се намираме сега в
индустрията и управлението. В неговото дело няма грешки. Никой не бива да се съмнява, че той ще
се разправи с плутократите, тръстовите магнати, индустриалните босове и политиците, веднага щом
16
стане възможно да се лиши от тях. Междувременно те всички са много необходими. Не забравяй, че
те нареждат поточните линии, по които богатствата стигат до теб. Затова бъди благодарен. Така ще
влезеш в съзвучие с доброто във всичко и тогава това добро ще потече към теб.
8
МИСЛИ ПО ПРАВИЛНИЯ НАЧИН
ВЪРНИ СЕ ОТНОВО към шеста глава и препрочети историята за човека, който създаде
ментален образ на къщата, в която искаше да живее. Това ще ти покаже каква е първата стъпка към
богатството. Трябва да изградиш ясен и точен образ на желанието си. Не можеш да съобщиш
идеята си, ако не я носиш в себе си.
Нужна ти е идея, за да можеш да я предадеш. Много хора не успяват да въздействат върху
мислещата субстанция, защото представите им за нещата, които искат да правят, да притежават и да
станат, са много неясни, размити и мъгливи.
Не е достатъчно да имаш желание да си богат по принцип и „да правиш добрини”. Всички
искат това.
Не е достатъчно да искаш да пътуваш, да трупаш впечатления, да живееш по-интензивно.
Всички имат подобни желания. Ако възнамеряваш да изпратиш телеграма до приятеля си нали няма
да му изпратиш буквите в азбучен порядък и да го оставиш сам да си съчинява съобщението? Няма
да му изпратиш и случайно взети думи от речника, нали? Ще му изпратиш свързано съобщение,
което има смисъл.
Когато се опиташ да запечаташ желанията си в мислещата субстанция, не забравяй да ги
изразиш в свързани и смислени твърдения. Трябва да знаеш какво искаш и да бъдеш конкретен,
точен и определен. Никога няма да станеш богат или да отключиш действието на творческата сила,
ако изпращаш към нея безформени копнежи и мъгливи желания.
Разкривай образно желанията си така, както човекът, за когото ти разказах, рисуваше образно
плановете за своята къща. Представи си ясно нещата, които искаш да имаш и им дай точен
вътрешен образ.
Постоянно дръж този вътрешен образ ясен в ума си. Както морякът вижда в мислите си
пристанището, към което води кораба, така и ти трябва да си обърнат през цялото време с лице към
своето желание. Не го губи от погледа си, както кормчията никога не сваля поглед от стрелката на
компаса.
Не е нужно да правиш упражнения за концентрация или да отделяш специално време за
молитви и волеизявления. Не е нужно да потъваш в мълчание или да извършваш окултни действия.
Някои от тези неща вършат работа, но всъщност всичко, което ти трябва, е да знаеш какво искаш и
да го искаш толкова силно, че то постоянно да владее мислите си.
Прекарвай колкото можеш повече от свободното си време като съзерцаваш своята вътрешна
картина. Когато човек действително иска нещо, не е нужно да полага усилия, за да се концентрира
върху него. Напротив, усилие за концентрация се изисква само по отношение на нещата, които не
ни интересуват особено.
Докато не поискаш истински да станеш богат и докато желанието ти не е достатъчно силно, за
да насочва мислите ти като магнитен полюс към целта, едва ли има смисъл да опитваш да изпълниш
указанията в тази книга.
Изложените тук методи са за хора, чието желание за богатство е достатъчно силно, за да
преодолее умствената ум леност и любовта към лесното и да ги накара да заработят.
17
Колкото по-ясна и определена е картината в ума ти и колкото повече мислиш върху нея и си я
представяш в радващи те подробности, толкова по-силно е желанието ти. А колкото по-силно е
желанието ти, толкова по-лесно е да задържиш ума си съсредоточен върху него.
И все пак, нужно е нещо по-голямо от способността да виждаш ясно картината на желаното в
ума си. В противен случай ще си само един празен мечтател, безсилен да постигне целта си.
Зад ясната картина в ума ти трябва да стои твърдото намерение да я осъществиш и да я
превърнеш в нещо реално.
А зад намерението ти трябва да има ВЯРА, непоколебима и силна вяра, че желаното вече ти
принадлежи, че е „под ръка” и чака да го направиш свое.
Живей наум в новата къща, докато тя приеме физическа форма и стане реалност. Наслаждавай
се още сега, ментално, на нещата, които желаеш.
„Каквото поискаш в молитва, вярвай, че ще го получиш и наистина ще го получиш” – казва
Исус.
Представяй си нещата, които желаеш така, сякаш вече са при теб. Виж се как ги притежаваш и
използваш. Употребявай ги във въображението си като свои осезаеми притежания. Обмисли
съсредоточено вътрешната картина на желанието си, докато се проясни и добие точни очертания, а
после приеми, че притежаваш въобразените в нея неща. Притежавай ги наум, с пълната вяра, че са
твои в действителност. Задръж в ума си тази нагласа. Дори и за миг не се отказвай от вярата, че това
е реалност.
И никога не забравяй това, което научи в предишната глава за благодарността: бъди
благодарен за въображаемите неща така, сякаш вече са реалност. Този, който може искрено да
благодари на Бог за това, което в момента притежава само в представите си, притежава истинска
вяра. Той ще стане богат. Той може да предизвика създаването на всичко.
Не е наложително постоянно да се молиш на глас. Излишно е всеки ден да повтаряш на Бог
нещата, които искаш.
Задачата ти е да формулираш интелигентно желанието си за по-пълноценен живот, да го
изразиш в свързано, смислено твърдение и да отпечаташ това твърдение в безформената
субстанция. Тя разполага със силата и волята да ти даде желаните от неща.
Запечатването не се прави чрез монотонни повторения на съчетания от думи, а като се
задържа вътрешния образ с неотклонното НАМЕРЕНИЕ да се получи исканото и с непоколебимата
ВЯРА, че то ще бъде получено.
Отговорът на молитвата не е според вярата, изказана на думи, а според вярата, проявена на
дело.
Не можеш да въздействаш върху Божия ум като си отделиш специална събота, в която да му
казваш какво искаш, а през останалата част от седмицата напълно да забравиш желанието си. Не
можеш да искаш нещо от него като си набележиш часове, в които да се усамотяваш и молиш, а
после да изхвърляш от ума си това, за което си се молил, до следващия час за молитва.
Устната молитва е добро средство и оказва своето въздействие, особено в личен план, защото
прояснява вътрешната картина и укрепва вярата, но няма да получиш желаното чрез молитва. За да
станеш богат не се нуждаеш от „сладкия час на молитва”, трябва ти „непрестанно молене”, а под
„непрестанно молене” тук имам предвид плътното придържане към вътрешната визия, с ясното
намерение да предизвикаш физическото й пресъздаване и с дълбока убеденост и вяра, че наистина
правиш това.
Вярвай и ще получиш.
Щом веднъж оформиш ясно вътрешната си картина, цялата по-нататъшна работа се заключава
в получаването. Добре е след оформянето на картината да изкажеш с думи благодарността си към
върховното. След това остава да започнеш да получаваш в ума си това, което си поискал.
18
Живей в новата къща, носи красиви дрехи, вози се в кола, пътешествай и планирай нови, още
по-далечни пътешествия. Мисли и говори за нещата, които си поискал, като за свои действителни
притежания. Представи си желаната околна среда и новото си финансово състояние и живей през
цялото време в това разположение на духа и според мечтания финансов статус, докато желанията ти
се превърнат в действителност.
Не забравяй обаче, че си нещо повече от обикновен мечтател и строител на въздушни кули. Не
губи, а укрепвай своята ВЯРА, че мечтаното се сбъдва и НАМЕРЕНИЕТО си да го сбъднеш.
Помни, онова, което отличава учения от мечтателя, е начинът, който вярата и намерението работят
с въображението.
Ако вече си научил това, време е да разбереш правилния начин за употреба на волята.
9
КАК ДА РАБОТИМ С ВОЛЯТА
ЗА ДА ПОЛОЖИШ НАЧАЛОТО на един научно управляван процес на забогатяване трябва да
насочиш волята си не навън, към нещо външно, а навътре, към самия себе си.
Така или иначе, нямаш право да прилагаш волята си към друг човек, за да го накараш да
действа по твое желание.
Да използваш в отношенията си с хората психическа принуда е също толкова морално
неприемливо, колкото и да се опитваш да ги подчиниш с физическа сила. И психическата и
физическата принуда превръщат човека в роб. Единствената разлика е в методите. Ако отнемането
на нещо от даден човек с физическа сила е ограбване, ограбване е и подобно користно прилагане на
психическа сила. Между двете неща няма разлика.
Нямаш право да налагаш волята си върху друго същество дори „за негово добро”, защото не
знаеш какво е за него доброто. Науката да станеш богат не изисква по какъвто и да е начин да
упражнявате власт или сила върху друго лице. Това просто не е нужно. Напротив, всеки опит да
използваш волята си върху другите ще доведе до провал в личните ти цели.
Не е необходимо да прилагаш сила към нещата, за да ги принуждаваш да дойдат при теб. Все
едно да се опитваш да принудиш Бог да действа по твоя воля, което, естествено, е глупаво и
безполезно губене на време.
Няма как да заповядваш на Бог да ти даде блага, както няма как да накараш слънцето да
изгрява и залязва по твоя воля.
Не мисли, че е нужно да прилагаш силата на волята си, за да умилостивиш някое враждебно
Божество или да подчиниш на заповедите си упоритите и непокорни природни сили. Жизнената
субстанция е дружелюбна, тя те обича и е по-загрижена да ти даде това, което искаш, отколкото ти
да го получиш.
За да станеш богат е нужно да наложиш волята си единствено върху самия себе си.
Когато осъзнаеш какво е нужно да мислиш и как да действаш, използвай волята си, за да се
накараш да постъпиш по нужния начин. Това е единствената допустима и приемлива употреба на
сила, когато искаме да получим това, към което се стремим. Силата ни е нужна, за да ни тласне в
правилната посока.
Използвай волята си, за да поддържаш правилния начин на мислене и действие.
Не се опитвай да проектираш желанието, мислите или намеренията си извън себе си, за да
„въздействаш” на събитията или хората. Дръж ума си вкъщи. Само тук той може да свърши повече
работа, отколкото където и да е другаде.
19
Използвай ума, за да създадеш ясна вътрешна картина на желаното и да я задържиш ярка и
истинска, с помощта на твоята вяра и намерение. А волята си използвай, за да принудиш ума да
работи по нужния правилен начин.
Колкото по-непоколебими и силни са вярата и намерението ти, толкова по-бързо ще
забогатееш. Упражнявай са само с ПОЗИТИВНИ въздействия върху субстанцията, за да не я
неутрализираш или разрушиш чрез отрицателни влияния.
Картината на твоите желания, заредена с вяра и намерение, се подема от аморфната
субстанция и се изпълва със съдържание с помощта на цялата вселена.
Когато твоите желания се разпрострат в света, всичко започва да работи за тяхното
осъществяване. Всяко живо създание, всеки неодушевен предмет, нещата, които все още не са
сътворени се надигат и размърдват, раждайки пожеланото от теб. Цялата сила на вселената се
устремява в една посока. Всички процеси започват да се движат към теб. Умовете на хората
навсякъде по света се пренасочват и започват да вършат необходимото, за да могат твоите желания
да бъдат задоволени, работейки несъзнателно за теб.
Но целият този процес може да бъде спрян ако започнеш да налагаш отрицателни влияния
върху субстанцията. Съмненията и липсата на вяра могат да отклонят посоката на движение от теб
със същата неизбежна сигурност, с която вярата и намерението я насочват към теб. Повечето хора
се провалят, защото не осъзнават това. Всички часове и минути, в които се вслушваш в гласа на
съмненията и страховете, всички мигове на тревога и опустошаващо душата ти неверие, отклоняват
потока на нещата встрани от теб по цялото протежение на интелигентната субстанция.
Резултатите достигат само до хората, които вярват. Само и единствено до тях!
Тъй като вярата е свръхважна твой дълг е да пазиш мислите, а понеже мислите до голяма
степен се определят от нещата, които виждаш около себе си, твой дълг е много внимателно да
решаваш на какво да обръщаш внимание.
И тук влиза в действие волята, защото ти решаваш, с помощта на волята си, какво да ангажира
твоето внимание.
Ако искаш да станеш богат не гледай към бедността.
Не можеш да осъществиш нищо и да го направиш реално ако мислиш за обратната му страна.
Няма да намериш здраве ако се задълбаваш в болестите и мислиш за болести. Нито да станеш
морален, ако изучаваш греха и мислиш за него. И никой не е станал богат с размисли върху
бедността.
Медицината, като наука, която изучава болестите, доведе до увеличаване на всички болести,
християнството, като религия, ориентирана към човешките грехове, допринесе за разрастване на
греховността, а икономиката като наука за бедността ще изпълни света с мизерия и нужда.
Не приказвай за бедността, не я изучавай, не ангажирай мислите си с нея. Няма значение
какви са причините за нея. Те не те засягат!
Това, което те засяга, е лечението.
Не прахосвай времето си с благотворителност и благотворителни движения. Те увековечават
бедността, с която се борят. Това съвсем не значи, че искам да си коравосърдечен и жесток и да не
чуваш вика за помощ. Просто не бива да се опитваш да премахнеш бедността по който и да е от
обичайните, общоприети начини. Обърни гръб на бедността, обърни гръб на всичко, което спада
към нея и направи едно истинско добро – стани богат! Това е най-добрият начин да помогнеш за
намаляването на бедността.
Не можеш да носиш в ума си образа на това, което ще те направи богат ако изпълваш
съзнанието си с картини на бедност и всички съпътстващи я злини. Не чети книги или вестници,
които описват с подробности мизерията на бедните, ужасите на детския труд и пр. Не чети нищо,
което да изпълва ума ти с мрачните образи на хора в нужда.
20
По никакъв начин не можеш да помогнеш на бедния ако познаваш положението му.
Широкото разпространение на образи на бедността не ни помага да се справим с нея.
Решението на проблема е не да пълним нашия ум с картини на бедност, а да изпълним умовете
на бедните с визии за богатство, изобилие и възможности.
Ние не изоставяме бедния в мизерията му, когато отказваме да изпълним ума си с картината
на неговата мизерия.
Можем да се справим с бедността не като увеличаваме броя на благотворителите, които
мислят за бедността, а като увеличим броя на бедните, които си поставят за цел да станат богати и
вярват, че ще успеят.
Бедният не се нуждае от благотворителност. На него му е нужно вдъхновение.
Благотворителността му дава комат хляб, колкото да не умре от глад или евтино развлечение, с
което да забрави за час-два мизерията си. Но само вътрешния огън ще го накара да излезе от тази
мизерия. Ако искаш да помогнеш на бедния покажи му, че може да стане богат. Докажи му го, като
самият ти станеш богат.
Единственият начин, който може да пропъди бедността от този свят, е като увеличаваме
непрекъснато броя на хората, които практикуват изложеното тук учение.
Хората могат да се научат да забогатяват като създават, а не като си съперничат и се
съревновават.
Човек, който забогатява в съревнование, събаря стълбата, по която се е изкачил и оставя
останалите долу, докато този, който забогатява чрез съзидание отваря пътя на хиляди други да го
последват като ги вдъхновява да правят това, което той самият е направил.
Ти не си коравосърдечно и нечувствително чудовище, ако отказваш да състрадаваш на
бедността, да я гледаш, да четеш за нея, да мислиш или говориш за нея и да слушаш тези, които го
правят. Използвай силата на волята си за да държиш ума си НАСТРАНИ от бедността и да го
съсредоточаваш целенасочено и всеотдайно ВЪРХУ картината на нещата, които искаш да
създадеш.
10
ПО-НАТАТЪШНИ СТЪПКИ ЗА РАБОТА С ВОЛЯТА
НЕ МОЖЕШ ДА ЗАДЪРЖИШ в ума си точна и ясна картина на богатството, ако постоянно
отклоняваш вниманието си към външни или въображаеми образи с противоположно съдържание.
Не разказвай за финансовите си проблеми, ако си имал такива в миналото. Изобщо не мисли
за тях. Не говори за бедността на родителите си или за трудностите, които си имал на младини,
защото това означава, че на ментално ниво поставяш себе си в един куп с бедните. Подобно нещо
със сигурност ще прекъсне потока на благата и ще ги отклони от теб. Остави бедността и всичко
свързано с нея зад гърба си.
Вече си приел определен възглед за вселената и основаваш всичките си надежди за щастие
върху неговата истинност. Какво ще спечелиш ако обръщаш внимание на други, оспорващи го
концепции?
Не чети книги с апокалиптични визии. Избягвай мрачните писания и песимистичните
философи, които твърдят, че светът отива по дяволите. Светът отива към Бог и е едно чудесно
приключение.
Вярно е, че в настоящата ситуация има доста неприятни неща, но каква е ползата да дълбаеш в
тях, когато те със сигурност ще си отидат, а изучаването им само ще забави и отложи тяхното
21
изчезване и ще ги задържи още известно време при нас. Защо да им отделяш време и внимание,
когато еволюционното развитие ще ги помете? По-добре е да ускориш тяхното изчезване.
Колкото и ужасни да изглеждат жизнените условия в определени страни, региони или
области, губиш времето си и разрушаваш личните си шансове, ако мислиш за тях.
Увеличаването на богатствата в целия свят – ето към какво трябва да са обърнати мислите ти.
Мисли за благата, към които светът е устремен, вместо за бедността, от която иска да се освободи и
не забравяй, че единствения начин, по който можеш да помогнеш на забогатяването, е като самият
ти забогатееш, използвайки творческия, а не съревнователния метод.
Отдай цялото си внимание на богатството. Изключи напълно бедността от полезрението си.
Винаги, когато говориш или мислиш за бедните, мисли и говори за тях като за хора, на които им
предстои да забогатеят, хора, които един ден ще бъдат поздравявани и които не е нужно да
съжаляваш. Тогава те ще почувстват полъха на вдъхновението и ще започнат да търсят изход от
ситуацията.
Казах, че трябва да насочиш цялото си време, внимание и мисли към забогатяването, но това
не значи, че трябва да станеш подъл и користолюбив.
Истинското, творческо забогатяване, е възможно най-благородната жизнена цел, тъй като в
нея се включва всичко.
Надпреварата в битката за забогатяване е безбожен стремеж да властваш над другите. Когато
човек достигне нивото на творческия дух всичко това се променя. Величието, служенето на другите
и великодушието са качества, присъщи само на богатите, защото само този, който има, може да
използва благата, които притежава, за да направи околните щастливи. Повтарям отново, не може да
си поставиш за цел нещо велико и благородно, ако преди това не забогатееш. А за да се случи това,
трябва да съсредоточиш вниманието си върху вътрешната картина на богатството и да изключиш
всички останали нагласи, които биха замъглили или смутили тази визия.
Много хора остават бедни, защото не успяват да осъзнаят факта, че и за тях има отредено
богатство. Най-добрият начин да промениш това е като им покажеш пътят към изобилието чрез
собствения си живот и практика.
Други са бедни, защото макар и да чувстват, че има изход от мизерията, са прекалено лениви
духовно и интелектуално, за да положат необходимото психическо усилие, за да открият пътя и да
го следват. Най-доброто, което можеш да направиш за тях, е да събудиш желанието им, като им
покажеш щастието, което идва от правилно постигнатото богатство.
Трети са бедни, защото макар и да имат известна представа от наука, до такава степен са
затънали и изгубени в лабиринта на теориите, че не знаят по кой път да поемат. Те опитват
объркани съчетания от различни системи и тотално се провалят. Най-доброто, което можеш да
направиш за тях, е отново да им покажеш правилния път, чрез собствения си личностен опит.
Прашинка практика струва повече от тонове теория.
Най-голямото добро, което можеш да направиш за света, е да дадеш максималното от себе си.
Можеш да служиш действено на Бог и на човечеството, само ако си богат, и ако си забогатял
по творческия, а не по съревнователния начин.
Още нещо. Аз твърдя, че тази книга дава изчерпателно изложение на принципите на Науката
да станеш богат и че тъй като това е истина, не е нужно да четеш никаква друга книга на подобна
тема. Това може да звучи тесногръдо и егоистично, но прецени сам: Няма по-научни методи за
извършване на действия в математиката от събиране, изваждане, умножение и деление. Просто
други методи не съществуват. Между две точки съществува само едно единствено, най-кратко
разстояние. Подобно на това има само един начин да мисли научно и той е като се стига по най-
краткия и прост начин до целта. До днес никой не е формулирал по-кратка и по-проста „система” от
изложената тук. В нея е спестено всичко несъществено. Заеми се с нея и остави другите системи
настрани. Изхвърли ги напълно от ума си.
22
Препрочитай тази книга всеки ден. Носи я със себе си. Наизусти я и не мисли за други
„системи” и теории. В противен случай ще те обземат съмнения и несигурност, в мислите ти ще
настъпят изкривявания, ще започнеш да правиш грешки и да се проваляш. След като си свършиш
работата и забогатееш, можеш да изучаваш останалите системи колкото искаш.
Още нещо, чети само най-оптимистичните коментари за новините в света, които са съзвучни с
твоята вътрешна картина. Не се заигравай с теософия, спиритуализъм и други подобни науки. Може
би мъртвите са живи и още са наблизо, но дори и да е така, остави ги на мира. Занимавай се със
своите си работи.
Където и да се намират духовете на мъртвите, те имат да вършат своя си работа и ние нямаме
право да се занимаваме с тях. Не можем да им помогнем, а е много съмнително дали и те могат да
ни помогнат. Не е ясно дали изобщо имаме някакво право да преминаваме в тяхното време, ако това
е възможно. Отсега нататък остави мъртвите на мира и решавай собствените си проблеми. Стани
богат. Ако се забъркаш с окултното, ще задвижиш пресечни психични потоци, които със сигурност
ще доведат до крушение на надеждите ти. Нека сумираме казаното. С написаното в тази и
предишните глави стигнахме до следните основополагащи твърдения:
Има мислещо вещество, от което са направени всички неща и което, в своето първоначално
състояние, просмуква, прониква и изпълва вътрешните пространства във вселената.
Мисъл, възникнала в тази субстанция, води до поява на нещото, което си е въобразила.
Всеки човек може да създава картини в своите мисли и като налага мислите си върху
безформената субстанция да стане причина за появата на нещата, за които мисли.
За да постигне това, човек трябва да премине от измерението на съревнователния до
измерението на творческия дух. Трябва да изгради ясна ментална картина на нещата, които иска
и да задържа тази картина в своите мисли чрез силата на насоченото НАМЕРЕНИЕ да ги получи
и непоколебимата ВЯРА, че ги получава, като затвори ума си за всичко, което може да го
разколебае, да замъгли визията му или пресуши вярата му.
В допълнение към казаното ни предстои да научим, че човек трябва да живее и действа по
определен начин.
11
ДЕЙСТВАЙ ПО НУЖНИЯ НАЧИН
МИСЪЛТА Е ПРОЯВЛЕНИЕ НА ТВОРЧЕСКАТА МОЩ. Тя е силата, която кара творческата
мощ да действа. Определен начин на мислене носи богатство, но не бива да се разчита единствено
на мисълта и да се пренебрегва действието. Липсата на действие е скалата, в която се разбиват
корабите на много съвременни научни построения по въпроса, които не успяват да свържат мисълта
с действието.
Ние все още не сме достигнали тази степен на развитие – дори не предполагаме, че подобна
степен е възможна – в която човек създава своя свят непосредствено от аморфната субстанция, без
посредничеството на природните сили или труда на човешките ръце. Днес се налага човек не само
да мисли, но и да допълва мисълта си с лични действия.
Влагайки мисъл, можеш да обърнеш златото в сърцето на планините към себе си, но то няма
да се изкопае само, да се пречисти, да се изкове в монети и да се затъркаля по пътищата, търсейки
начин да влезе в джоба ти.
От друга страна, посредством силата на върховния дух човешките дела могат да бъдат
подредени така, че някой да открие златната мина, а после други хора да действат и извършват
сделките си така, че в крайна сметка златото да стигне до теб. Ти на свой ред трябва да организираш
работите си така, че да си в състояние да получиш това злато, когато то стигне до теб. В
23
действителност мисълта ти е накарала всички предмети, одушевени и неодушевени, да действат
така, че да ти донесат всичко, което си пожелал, но е нужна твоята лична активност, за да ти
осигури получаването на желаните блага. Богатството няма да ти бъде дадено по милост, нито ще
можеш да го откраднеш. Правилото е на всеки човек, с когото влизаш във взаимодействие, да
дадеш повече като потребителска стойност от това, което той ти носи в пазарна.
Научното използване на мисълта се състои в създаването на ясен и точен ментален образ на
това, което искаш, в силното придържане към намерението да го получиш и в благодарното
съзнание и вяра, че си получил желаното.
Не се опитвай да „проектираш” мисълта си по някакъв мистериозен или окултен начин, с
представата, че тя отива някъде и върши нещата вместо теб. Това е излишен напън и само ще
отслаби силата ти да мислиш трезво.
Начинът, по който мисълта за забогатяване действа, е обяснен подробно в предишните глави:
Вярата и намерението ти налагат положителния образ на твоите желания върху аморфната
субстанция, която споделя твоето желание за повече и по-пълноценен живот. Така полученият
образ задвижва всички необходими творчески сили на субстанцията чрез обичайните канали на
действие и то така, че крайният резултат да стигне до теб.
Не е твоя работа да насочваш или управляваш този процес. Всичко, което трябва да правиш, е
да задържаш своята картина в съзнанието си, да се придържаш плътно към намерението си и да
поддържаш вярата и благодарността си вечно живи.
Освен това трябва да действаш по определен начин, за да можеш да вземеш онова, което е
твое, когато стигне до теб, като разпределиш нещата, които си поискал, на съответните места.
Нужно е истински и дълбоко да проумееш тази истина. Когато нещата стигнат до теб, те ще
бъдат в ръцете на други хора, които ще ти поискат техния еквивалент. Ще можеш да получиш това,
което е твое, само като дадеш на другите онова, което е тяхно.
Твоят портфейл няма да се превърне по вълшебен начин в кесията на Фортуна, която винаги е
пълна с пари, без притежателят й да полага и най-малкото усилие.
Тук стигаме до най-важния пункт в науката да станеш богат – мястото, където мисълта и
личното действие се сливат в едно. Има страшно много хора, които, съзнателно или несъзнателно,
задвижват творческите сили в действие чрез силата и упоритостта на своите желания, но си остават
бедни, защото не правят нищо, за да получат нещата, които са си пожелали.
Желаното идва при теб чрез мисълта, но посредством действието го получаваш и то става
твое.
Действието, което се изисква от теб, може да бъде всякакво, важното е да действаш
ВЕДНАГА, В НАСТОЯЩЕТО. Не можеш да действаш в миналото, защото миналото вече го няма и
от решаващо значение за яснотата на вътрешната ти картина е да овладееш способността напълно
да го изхвърлиш от ума си. Не можеш да действаш в бъдещето, тъй като бъдещето още не
съществува и не е възможно да прецениш как ще действаш в някое бъдещо обстоятелство, докато
то не настъпи.
Ако в момента не се намираш в подходяща среда или не се занимаваш с подходяща работа, не
мисли, че можеш да отложиш действието си, докато не попаднеш в нужната среда или на
подходящата работа. Не пилей време от настоящето, обмисляйки какъв е най-благоприятният
възможен ход на бъдещите събития. Имай вяра в силата си и ще преодолееш всяко ново
неблагоприятно обстоятелство, когато възникне.
Ако действаш в настоящето с ум, насочен към бъдещето, ще работиш с раздвоена воля и
съзнание и действието ти няма да даде резултат.
Вложи цялото си същество в действието, което извършваш тук и сега.
24
Не влагай порив в аморфната субстанция само за да седиш после пасивно, със скръстени ръце,
в очакване на резултата. Така никога няма да го дочакаш. Действай сега! Няма друг, по-подходящ
момент, освен моментът сега и никога няма да има друг подходящ момент, освен настоящия. Ако
изобщо някога имаш намерение да започнеш да работиш за получаването на това, което искаш
трябва да започнеш СЕГА.
Каквото и да е твоето действие, то по всяка вероятност ще трябва да бъде извършено в
сегашния ти бизнес или на сегашното ти работно място, изобщо при сегашното ти работно място,
изобщо при сегашните обстоятелства и то вероятно трябва да е обърнато към заобикалящите те в
момента хора и обстоятелства.
Не можеш да действаш на място, където те няма, не можеш да действаш на място, където си
бил преди години, не можеш да действаш на места, където ще бъдеш или възнамеряваш да бъдеш.
Можеш да действаш само там, където си.
Не мисли за това дали вчерашната работа е била добре свършена. Свърши днешната си работа
добре.
Не се опитвай да свършиш утрешната работа днес. Ще имаш достатъчно време да я свършиш,
когато й дойде времето.
Не се опитвай по окултни или мистични пътища да влияеш върху хора и събития, до които
нямаш достъп.
Не чакай със скръстени ръце да се промени ситуацията в живота ти. Няма да има промяна,
докато не започнеш да действаш.
Можеш да въздействаш върху средата, в която се намираш в момента, така че да предизвикаш
промяна и да достигнеш до по-благоприятна среда.
Задръж в съзнанието си с вяра и ясна цел визията за себе си, как постъпваш в други, по-добри
обстоятелства, но въздействай върху сегашните обстоятелства с цялото си сърце и с всичката сила
на душата и ума си.
Не пилей време в дневни мечтания и строежи на въздушни замъци. Придържай се към
вътрешния образ на нещата, които желаеш и действай СЕГА.
Не се хвърляй насам-натам в търсене на нова работа, не пилей време в търсене на необичайни,
странни или неоткрити от друг неща, които трябва да направиш като първа стъпка към
забогатяването. Много е вероятно, поне за известно време, да продължиш да живееш в
обстоятелствата, от които искаш да измъкнеш, но не забравяй, че сега ти вършиш всичко по нов
начин, по нужния начин и това със сигурност ще те направи богат.
Ако работиш някаква работа и чувстваш, че това не е твоята работа, не чакай докато случаят
ти даде правилната работа. Това няма да се случи преди да започнеш да действаш.
Не се обезкуражавай, недей да хленчиш, не пасувай защото не си на мястото си. Няма човек,
който да е толкова „не на мястото си”, че да не може да намери „мястото си” и няма човек, който се
занимава с неподходяща работа да не може да открие подходящата.
Задръж ясна в съзнанието си картината на подходящата работа, с твърдото намерение да
навлезеш в съответната област, с вярата, че ще навлезеш и че навлизаш в нея, но ДЕЙСТВАЙ в
сегашната си работа. Използвай сегашната си работа като средство да започнеш по-добра.
Използвай сегашната си среда като средство да си проправиш път към нова, по-добра. Ако удържаш
с вяра и намерение визията си за по-добра работа, върховната сила ще придвижи към теб
подходящата длъжност. А ако действаш по нужния начин, ти самият ще се придвижиш към
правилната работа.
Ако си служител или наемен работник и чувстваш, че трябва да заемеш нечие друго място, за
да вземеш това, което искаш, не „проектирай” мислите си в пространството навън с намерението да
си завоюваш другата позиция. Така най-вероятно ще се провалиш.
25
Удържай картината за себе си на исканата позиция като в същото време ДЕЙСТВАШ с вяра и
намерение в рамките на работата, която имаш в момента. Така със сигурност ще получиш
позицията, която искаш.
Твоята ясна визия и вяра ще приведат в движение цялата съзидателна сила на вселената и тя
ще ти донесе исканата позиция, а твоите действия ще активират силите в околната среда да те
придвижат към целта.
Нека завършвайки тази глава да добавим още едно твърдение към нашата програма за
действие:
Има мислещо вещество, от което са направени всички неща и което в своето първоначално
състояние, просмуква, прониква и изпълва вътрешните пространства във вселената.
Мисъл, възникнала в тази субстанция, води до поява нещото, което си е въобразила.
Всеки човек може да създава картини в своите мисли и като налага мислите си върху
безформената субстанция, да стане причина за появата на нещата, за които мисли.
За да постигне това, човек трябва да премине от измерението на съревнователния до
измерението на творческия дух. Трябва да изгради ясна ментална картина на нещата, които иска
и да задържа тази картина в своите мисли чрез силата на насоченото НАМЕРЕНИЕ да ги получи
и непоколебимата ВЯРА, че ги получава, като затвори ума си за всичко, което може да го
разколебае, да замъгли визията му или пресуши вярата му.
За да може да получи поисканото, човек не трябва да чака, а да действа В НАСТОЯЩИЯ
МОМЕНТ с оглед на хората и обстоятелствата в настоящата си ситуация.
12
РЕЗУЛТАТНОТО ДЕЙСТВИЕ
ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАШ СИЛАТА НА МИСЪЛТА според указанията, дадени в
предишните глави, като започнеш на мига и на мястото, където си, да правиш ВСИЧКО, което
можеш да направиш, давайки най-доброто от себе си.
Човек напредва само ако е по-голям от мястото, което заема в момента, а никой, който оставя
несвършена работа от сегашното си място, не е по-голям от него.
Светът се движи напред, благодарение на хората, които надхвърлят мястото, което заемат в
момента.
Ако хората са по-малки от местата си, ставаме свидетели на повратно движение назад във
всяко едно отношение. Такива хора са мъртъв товар върху обществото, правителството, търговията
и индустрията. Те трябва да влачени от останалите, за което са нужни кански усилия. Хората, които
са по-малки от местата, които заемат, забавят прогреса на света. Те принадлежат на миналото и
тенденцията, която изразяват е дегенеративна. Никое общество не може да прогресира, ако
членовете му са по-малки от местата си. Социалната еволюция се управлява от закона за
физическата и психическата еволюция.
В животинското царство еволюцията е резултат от жизнен излишък. Когато един организъм
разполага с повече живот, отколкото може да прояви в настоящото си тяло, той развива органи от
висш порядък. Така се раждат новите видове.
26
Нямаше да има нови видове ако не съществуваха организми, които надхвърлят своите
измерения. Същият закон е в сила и при хората. Твоето забогатяване зависи от начина по който ще
приложиш на дело горния принцип.
Нашите дни могат да бъдат успешни или неуспешни – успешни, ако носят това, което искаме
и неуспешни, ако е обратното. Ако дните ти са неуспешни няма да можеш да станеш богат. Но ако
са успешни, богатството ти е гарантирано.
Щом има нещо, което си в състояние да направиш днес и ти не го правиш, това означава, че
проваляш деня си по отношение на въпросното нещо и последствията може да са по-катастрофални
и от най-лошите ти страховете.
Невъзможно е да предвидиш истинския резултат дори от най-баналните си бездействия.
Нямаш представа как работят всички задвижени в твоя случай сили. Възможно е всичко да зависи
от извършването на някакви прости действия от твоя страна и да се окаже, че тъкмо тези действия
са ключът, който отваря вратата към по-големите ти шансове. Никога не можеш да знаеш всичко
комбинации, които върховният разум извършва за теб в света на материалното и на човешките дела.
Пренебрежението към някое дребно действие или провалът в изпълнението му могат да станат
причина за дълго забавяне на мечтаните от теб блага.
Всеки ден свършвай ВСИЧКО, което може да бъде свършено през този ден!
Тук съществува едно ограничително или качествено определение на горното правило, което
винаги трябва да се има в предвид.
Не се преуморявай, не се втурвай сляпо в работата си, с желанието да направиш колкото се
може повече на брой неща за най-краткото възможно време.
Не се опитвай да свършиш цялата утрешна работа днес или да приключиш с работата от
цялата седмица за един ден. Истината е, че от значение е не броят на направените през деня неща, а
РЕЗУЛТАТНОСТТА на всяко от извършваните действия.
Всяко действие, само по себе си, носи успех или провал.
Всяко действие, само по себе си, е или резултатно и ефективно или безрезултатно и
неефективно.
Всяко безрезултатно действие е провал, така че ако прекарваш живота си, вършейки
безрезултатни действия, целият ти живот ще е един голям провал. Лесно е да види, че ако действаш
безрезултатно, колкото повече действаш, толкова по-голям ще е провалът.
От друга страна, всяко резултатно действие, само по себе си, е успех така че ако всяко
действие от живота ти е резултатно, тогава целият ти живот ще е един голям успех.
Причината за провалите е в това, че човек прави твърде много неща по безрезултатен начин и
не прави достатъчно неща по резултатен начин.
Съвсем очевидно е, че ако не извършваш никакви безрезултатни действия, от една страна и, от
друга, ако извършваш достатъчно на брой резултатни действия, ще станеш богат. Щом богатството
зависи от умението да извършваш резултатни действия, още веднъж виждаме, че забогатяването
може да се сведе до принципите на една подобна на математиката точна наука.
Сега въпросът е дали можеш да превърнеш всяко единично действие само за себе си в успех.
Можеш със сигурност, защото ЦЯЛАТА жизнена сила работи с теб, а ЦЯЛАТА сила не може да се
провали.
Силата е на твое разположение и за да направиш действията си резултатни трябва просто да я
вложиш в тях.
27
Действията биват силни и слаби. Когато действието е силно, ти действаш по нужния начин,
който те прави богат.
Всяко действие може да бъде направено силно и резултатно. За целта е нужно да задържиш в
съзнанието си визията за очаквания резултат докато извършваш действието и като влагаш в него
цялата сила на ВЯРАТА и НАМЕРЕНИЕТО си.
Това е пунктът, в който хората, които не успяват да съчетаят менталната сила и личното
действие, се провалят. Те използват силата на ума на дадено място и в дадено време, но на друго
място и в друго време действат по друг начин. Техните действия не са успешни сами по себе си,
защото твърде голяма част от тях са неефикасни. Но ако в едно действие, независимо колко е
тривиално, човек влага ЦЯЛАТА сила, то неминуемо ще бъде успешно. И тъй като в природата на
нещата е всеки успех да отвори път към друг успех, твоето движение към това, което желаеш и
неговото движение към теб, ще се извършват изключително бързо.
Не забравяй, че успешното действие е комулативно като резултат. Желанието за повече живот
е вътрешно присъща черта на всички живи същества, затова когато даден човек започне да се движи
към по-широки жизнени хоризонти, жизнените енергии от околната среда се прилепват към него и
резултатите от неговите усилия се умножават.
Свършвай всеки ден всичко, което можеш да свършиш през този ден, като изпълняваш всяко
отделно действие по възможно най-резултатния начин.
Когато казвам, че трябва да имаш ясна вътрешна картина, докато изпълняваш всяко действие,
независимо колко тривиално или обичайно е то, не искам да кажа, че през цялото време трябва да
виждаш картината отчетливо до най-малката подробност. Нека това да бъде работата, която
извършваш през свободното си време. Упражнявай въображението си като създаваш подробностите
на своята картина и ги съзерцавай докато ги запечаташ твърдо в паметта си. Ако търсиш бързи
резултати, прекарвай цялото си свободно време в подобни практики.
Благодарение на постоянното съзерцание ти ще носиш в себе си картината на нещата, които
искаш, до най-малката подробност. Те ще бъдат толкова ярко запечатани в ума ти и така цялостно
отпечатани в аморфната субстанция, че ще ти нужно само бегло призоваване на картината, за да
активираш вярата и намерението си и да задвижиш енергията, вложена в твоята представа.
Съзерцавай вътрешната си картина винаги, когато имаш свободно време, докато тя изпълни
съзнанието ти така, че да си в състояние да я извикаш пред мисления си взор мигновено и то с най-
големи подробности. Нейните ярки окраски и обещания така ще те въодушевят, че и най-беглият
поглед към нея ще пробужда в душата ти огромен поток от енергия.
Нека сега отново повторим основните положения от нашата програма за действие и чрез
малка промяна в заключителното твърдение да ги доведем до точката, до която стигнахме:
Има мислещо вещество, от което са направени всички неща и което, в своето първоначално
състояние, просмуква, прониква и изпълва вътрешните пространства във вселената.
Мисъл, възникнала в тази субстанция, води до появата на нещото, което си е въобразила.
Всеки човек може да създава картини в своите мисли и като налага мислите си върху
безформената субстанция, да стане причина за появата на нещата, за които мисли.
За да направи това, човек трябва да премине от измерението на съревнователния до
измерението на творческия дух. Той трябва да оформи ясна ментална картина на нещата, които
иска и всеки ден да върши – с вяра и намерение – всичко, което може да бъде свършено през този
ден, изпълнявайки всяко отделно действие по възможно най-резултатния начин.
13
28
ДА ИЗБЕРЕШ ПРАВИЛНОТО ПОПРИЩЕ
ВЪВ ВСЯКА РАБОТА УСПЕХЪТ зависи най-първо от това дали притежаваш и си
усъвършенствал качествата, нужни за съответното поле на дейност.
Без музикална дарба няма как да станеш учител по музика. Без способности в техническите
науки няма да преуспееш в техническата област. Без нюх и търговски умения няма да развиеш
успешна търговия. Но притежанието на развитите до нужната степен качества не гарантира
автоматично забогатяването. Има много музиканти, които притежават забележителен талант и
въпреки това си остават бедни. Има ковачи и дърводелци със златни ръце, които не успяват да
забогатеят. И има търговци с талант за общуване с клиентите, които все пак се провалят.
Различните умения и способности са само инструменти. Много е важно да имаш добри
инструменти, но не по-малко важно е да ги използваш по правилния начин. Някой може да вземе
остър трион, линеал и ренде и да направи прекрасна мебел. Друг може да опита да направи
дубликат на тази мебел със същите инструменти и да провали всичко. Той не знае как да използва
правилно иначе прекрасните инструменти.
Способностите, с които разполагаш, са инструментите, с които трябва да извършиш работата,
която ще те направи богат. Ето защо ще ти е по-лесно да успееш, ако започнеш работата, която най-
добре подхожда на твоите възможности.
Най-общо казано, ще преуспееш в тази работа, за която си „най-добре приспособен”, където
ще можеш да приложиш най-силните си страни. Но и това твърдение също има своите ограничения.
Не бива да гледаме на професията си като на нещо окончателно и определено единствено от
вродените ни склонности и таланти.
Можеш да забогатееш във ВСЯКА работа, защото ако не притежаваш необходимия талант,
нищо не ти пречи да го развиеш. Иначе казано, това означава, да изработваш инструментите си в
хода на действията, вместо да се ограничаваш до употребата на онези, с които си роден. Би било
ПО-ЛЕСНО да успееш в поприще, където вече имаш добре развити таланти и способности, но
МОЖЕШ да успееш на всяко друго поприще, тъй като всички таланти са ни дадени в зародиш и
няма пречка да развиеш нужните ти за съответната професия качества от заложбите, с които
разполагаш.
От гледна точка на спестените усилия най-лесно ще станеш богат, ако правиш това, за което
си най-добре подготвен и приспособен, но най-много удоволствие ще ти достави забогатяването ако
правиш това, което ИСКАШ да правиш.
Да правиш това, което искаш, означава да чувстваш, че живееш. Живот, в който си принуден
вечно да правиш нежелани неща и в който никога нямаш възможност да правиш това, което искаш,
е катастрофа. Още повече, че всеки човек със сигурност може да прави това, което иска. Самото
желание да направиш нещо е доказателство, че носиш в себе си силата, която може да го направи.
Желанието е проява на силата.
Желанието да се свири музика е силата, която може да свири музика и която търси външен
израз и възможност за развитие. Желанието да се изобретяват механични приспособления е
техническият талант да се борави с нещата технически, който търси външен израз и развитие.
Там, където, независимо развита или недоразвита, няма сила да се прави нещо, там няма и
желание за него. Там, където има силно желание да се прави нещо, това е сигурно доказателство, че
силата за правенето му е налице и изисква единствено да бъде активирана и приложена по
правилния начин.
При еднакви условия, най-добре е да избереш попрището за развитие на базата на талантите,
които притежаваш, но ако имаш много силно желание да се занимаваш с някаква специфична
дейност, избери тази дейност за крайна цел на своя стремеж.
29
Можеш да правиш това, което искаш и е твое право и привилегия за избереш призванието и
професията си според радостта и вътрешното удоволствие, което работата ти доставя. Не си
задължен да правиш нещо, ако не ти харесва и е допустимо да го правиш за кратко само като
средство, което ще те приближи към желаната цел.
Ако в миналото си, си допуснал грешки, в резултат на които се намираш в неблагоприятна
позиция или ситуация, възможно е за известно време да ти се наложи да вършиш нежелана работа.
Но е в твоя власт да превърнеш и тази нежелана работа в нещо приятно, уповавайки се на знанието,
че тя прави възможно приближаването ти към нещата, които искаш да постигнеш.
Ако чувстваш, че професията или работата, с която се занимаваш, не ти подхождат, не
прибързвай с опити да се преместиш на друга работа. Като правило, най-добрият начин за промяна
на работата или средата е чрез вътрешно израстване в дадените обстоятелства.
Не се страхувай да направиш внезапна и радикална промяна ако ти се предостави
благоприятна възможност и ако след внимателно премисляне прецениш, че това е печелившата
възможност, но никога не предприемай внезапни или крайни действия, когато се съмняваш в
основателността на взетото решение.
В творческото измерение няма недостиг на възможности и няма нужда от бързане.
Когато излезеш от съревнователния модел на мислене ще разбереш, че бързането не е
необходимо. Никой няма да те победи и да ти вземе благата. Има достатъчно за всички. Ако една
врата се затвори, пред теб със сигурност ще се отвори друга, по-добра, малко по-нататък. Има
време. Когато нещо те изпълва със съмнение, изчакай. Върни се към вътрешната си картина и я
съзерцавай мислено с още по-силна вяра и намерение. И най-важното, когато те обхванат
несигурност и съмнения, отглеждай в себе си благодарност.
Ден или два прекарани в съзерцание и искрена благодарност, че ще получиш сътворените в
картината в твоя ум неща, ще приведат духа ти в съзвучие с цялата вселена и когато предприемаш
действията си няма да сбъркаш.
Има висш разум, който притежава цялото знание във вселената. И ако си изпълнен с вяра и
намерение да успееш в живота и изпитваш дълбока и искрена благодарност, можеш да влезеш в
тясно единство с него.
Всички грешки са резултат от прибързани действия, от действия, извършени в страх и
съмнения, но най-вече са следствие от факта, че си забравил основната истина, движещият мотив за
развитие на тази земя, а той е – повече живот във всичко.
Когато действаш по нужния начин, възможностите, които изникват пред теб, постоянно ще
нарастват. Трябва само да притежаваш крепка вяра и силно намерение и да бъдеш тясно свързан с
върховния разум чрез чувство на искрена благодарност.
Всеки ден върши по най-добрият възможен начин работата си, без бързане, без суетня и без
страх. Действай възможно най-организирано, но никога не бързай.
Не забравяй, че щом започнеш да бързаш вече не си създател, а надпреварващ се съперник. А
това те връща на нивото на съревнователното мислене.
Щом се хванеш, че бързаш, използвай спирачки, стоп техника. Концентрирай се върху
вътрешния образ на желанието си и поблагодари на силата, че получаваш нещата, които искаш.
БЛАГОДАРНОСТТА веднага ще укрепи вярата ти и ще влее нови сили в намерението ти да
постигнеш мечтите си.
14
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА РАСТЕЖ
30
ДОРИ И ДА ИМАШ НАМЕРЕНИЕ да промениш професионалното си поприще, текущите ти
действия трябва да бъдат свързани с работата, с която си ангажиран в момента.
Можеш да навлезеш в желания от теб бизнес като използваш конструктивно позицията, в
която вече работиш, изпълнявайки дневните си задължения по най-добрия начин.
И тъй като почти всяка работа предполага лични или писмени контакти с хора, ключовият
мотив на твоите усилия трябва да бъде желанието да им предадеш усещането за развитие и
израстване.
Развитието е това, към което се стреми всеки човек, то е търсещият проявление порив на
аморфната субстанция.
Желанието
за израстване и развитие е вътрешно присъщо качество на цялата природа. То е
фундаменталният порив на вселената. То е в основата на всички човешки дейности. Хората се
стремят към повече храна, повече дрехи, по-добри жилища, повече лукс, повече красота, повече
знание, повече удоволствие – с две думи, повече живот.
Всяко живо същество се подчинява на необходимостта от непрестанно развитие. Там, където
жизненият растеж спре, настъпват разпад и смърт.
Човек инстинктивно знае това, затова в неговата природа е винаги да търси нещо повече.
Законът за вечното развитие е изречен от Исус в притчата за талантите: Само тези, които умножават
даденото им, запазват полученото, докато другите губят и това, което имат.1
Нормалното желание за развитие и увеличаване на богатството не е нещо лошо, което
заслужава упреци. То е желание за по-изобилен живот. То е стремеж.
И тъй като жаждата за развитие е най-дълбокият инстинкт в човешката природа, всички хора
се чувстват привлечени от онзи човек или ситуация, която може да им даде повече жизненост и
възможности.
Като следваш описания в предишните страници начин на действие ти създаваш непрекъснат
процес на развитие за самия себе си и споделяш това развитие с всички хора, с които си в контакт.
Ти си творческият център, от който развитието на живота се разпростира към всички.
Вярвай убедено в това и предай тази убеденост на всеки мъж, жена или дете, с които влизаш в
досег. Няма значение колко дребна или незначителна е обмяната между вас. Дори да става въпрос
само за захарна пръчка, която продаваш на малкото дете, вложи в нея мисъл за развитие и направи
всичко, за да събудиш и в клиента си тази представа.
Влагай своето усещане за прогрес и напредък във всичко, което правиш, така че хората да
остават с впечатлението, че ти си „напредваща, развиваща се личност” и всеки, който има работа с
теб, също се развива и напредва. Дори и с познатите, с които общуваш непрофесионално, в чисто
социален план – без да имаш бизнес с тях или да им продаваш нещо – дори и на тях внуши своето
усещане за напредък и развитие.
Представата за развитие се предава на другите тогава, когато запазиш непоколебима личната
си вяра, че ти самият в момента растеш и се развиваш и тази вяра вдъхновява, изпълва и насища
всяко твое действие.
Прави всичко с твърдата убеденост, че самият ти се развиваш и даваш тласък за развитие на
всички.
Изпитай усещането, че си богат и че правиш и другите богати като им прехвърляш блага.
Не се възгордявай от успеха си и не говори за него без нужда. Истинската вяра никога не се
хвали.
1
Един баща дал на тримата си синове по шепа таланти (златни монети) и ги пуснал да си търсят късмета. След една
година отишъл да ги посети и да види какво са направили с талантите си. Първият ги бил пропилял. Вторият ги заровил
в земята, за да ги запази и все едно, че ги нямал. Само третият ги вложил и ги умножил. – Б.ред.
31
Хората, които се хвалят сами, тайно в себе си се съмняват или се страхуват. Просто повярвай
и остави вярата ти да се проявява във всичко. Нека всеки жест и нюанс в гласа и погледа ти да
излъчват спокойната увереност, че времето работи за теб, че забогатяваш, че вече си богат. Само
думите няма да са в състояние да предадат това чувство на другите. Те ще усетят твоето развитие
тогава, когато всичко в твоето присъствие го внушава и тогава и само тогава ще бъдат привлечени
към теб.
Трябва да въздействаш върху околните по начин, който да ги кара да чувстват, че съюзът им с
теб ще им донесе развитие и печалба. Гледай винаги да даваш по-голяма потребителска стойност, в
сравнение с пазарната, която вземаш.
Гордей се честно с делата си и нека всички те виждат като на длан, тогава няма да чувстваш
недостиг на клиенти. Хората отиват там, където им се дава възможност за развитие. Ако осъзнаеш
това, върховната сила, която желае развитие на цялата вселена и знае всичко за всичко, ще устреми
към теб мъже и жени, за които преди никога не си чувал. Твоят бизнес бързо ще се разрасне и дори
ти ще се изненадаш от неочакваните печалби, които ще потекат към теб. С всеки изминал ден
възможностите ти за по-мащабни комбинации ще нарастват, с всеки изминал ден ще си гарантираш
нови, по-големи възможности и ще се приближаваш все по-близко до професията или бизнеса, към
който имаш афинитет.
Но докато правиш това, никога не губи от полезрението си картината на желаните от теб
неща, както и вярата и намерението, с които да ги постигнеш.
Искам на това място да те предпазя от една възможна грешка. Става въпрос за мотивите,
които те тласкат към действие: Пази се от опасната съблазън да търсиш власт над другите.
Нищо не е така приятно за един неоформен и недоразвит дух, както упражняването на власт
над другите. Желанието да господстваш, за да удовлетвориш егоистичния си нагон, е тегнещо над
света проклятие. От безброй векове крале и военноначалници са напоявали с кръв земята, водейки
битки, за да увеличат обхвата на господството си. Не да търсят повече живот за всичко, а да вземат
повече власт за себе си.
Днес водещият мотив в бизнеса и индустриалния свят е същият: Животът и сърцата на
милиони хора са прегазени в яростния щурм към повече пари и жажда за власт над другите.
Индустриалните босове, подобно на политиците, са вдъхновявани от алчна лъст за власт.
Претърси тайните кътчета на душата си и виж не те ли мами изкушението на властта,
желанието да станеш „господар”, да гледат на теб като на богопомазан водач на стадото, да
впечатляваш с разкоша и разюздаността си.
Умът, който търси надмощие над другите, е съревнователен ум, а в съревнователния ум няма
нищо творческо. За да овладееш заобикалящата те среда и обстоятелствата в живота си съвсем не е
необходимо да господстваш над ближните си. Истината е, че когато паднеш толкова ниско, че се
впуснеш в битка за по-високо положение, срещу теб, като противници, се изправят съдбата и
средата и забогатяването ти става въпрос на случайност и спекулации. И не трае дълго.
Пази се от съревнователния ум! Няма по-добро утвърждаване на принципа на творческото
действие от последното от прочутите „златни правила” на Йоан от Толедо: „Това, което искам за
себе си, искам го за всички хора”.
15
УСПЕШНАТА ЛИЧНОСТ
ТОВА, КОЕТО КАЗАХ в предишната глава, се отнася както за професионалиста в дадена
област и наемния служител, така и за хората, които се занимават с търговия или някаква форма на
бизнес.
32
Няма значение дали си лекар, учител или свещеник, ако си в състояние да дадеш повече живот
на другите и да ги накараш да почувстват този факт, ще можеш да ги привлечеш към себе си и да
забогатееш. Лекарят, който с вътрешния си поглед вижда себе си като успешен лечител и който с
вяра и намерение работи за пълното осъществяване на тази вътрешна картина, така, както беше
описано в предишните глави, ще влезе в толкова тясно съприкосновение с източника на живота, че
ще има феноменален успех и пациентите ще идват при него на тълпи.
Никой няма по-големи възможности да претвори на дело учението в тази книга от
практикуващия в областта на медицината. Няма значение към коя от многото школи за лечение
принадлежи, тъй като принципът на лечителството е общ и може да бъде постигнат от всички.
Успешният лечител е този, които носи в себе си ясен вътрешен образ на успеха и който се
подчинява на закона на вярата, намерението и благодарността. С тези „прости” средства той ще е в
състояние да излекува всеки лечим случай, с който се заеме.
В областта на религията светът има крещяща нужда от свещеници, които могат да преподадат
на своите слушатели „правилата” на пълноценния живот. Свещеници, които да познават в
подробности науката на забогатяването, заедно с прилежащите й науки, като науката за
благосъстоянието и добруването, науката да бъдеш щастлив, науката да печелиш любов. Този,
който проповядва тези истини от амвона, няма никога да се оплаче от липса на паство. Това е
евангелието от което светът има нужда. То ще увеличи жизненото развитие и хората с радост ще го
слушат и ще подкрепят проповедниците, които им го носят.
Днес е нужно да получим пример от амвона какво представлява науката за живота. Трябват ни
проповедници, които не само да ни кажат „как” да действаме, но и с личния си пример и успех да
ни покажат това „как”. Проповедници, които да бъдат богати, здрави, уважавани и обичани и които
да ни научат как да постигнем всички тези, вече постигнати от тях блага. Когато се появят подобни
проповедници, ще намерят многобройни и верни последователи.
Същото важи и за учителите, които могат да вдъхновят децата с вярата и стремежа към
нарастване и развитие на живота във всичките му проявления. Такива учители никога няма да
останат безработни. Трябва само да притежават искрена вяра и намерение и да ги предадат на
учениците си. Няма как да не ги предадат, ако са част от личната им практика.
Това, което е валидно за лекаря, свещеника и учителя, е валидно и за адвоката, зъболекаря,
агента по недвижими имущества, застрахователния агент ... За всекиго.
Описаното от мен двойно действие, в ментален и личностен план, работи безотказно и винаги
води до успех. Всеки мъж или жена, които с воля и постоянство изпълнят буква по буква дадените
тук указания, ще забогатеят. Законът за нарастването на живота притежава същата математическа
валидност, както и този за гравитацията. Забогатяването е въпрос на точна наука.
Наемният работник ще открие, че законът важи и за него в същата степен, в която важи за
описаните по-горе професии. Не смятай, че нямаш шанс да забогатееш, защото работиш в област
или си на позиция, където няма видима възможност за напредък, получаваш малка заплата, а
издръжката на живота е скъпа. Създай си ясна ментална картина на това, което искаш и започни да
действаш с вяра и намерение.
Върши всеки ден работата, която можеш да свършиш и довеждай всяко свое действие до
пълен успех. Вложи силата на успеха и намерението за забогатяване във всичко, с което се
занимаваш.
Но не живей с мисълта, че така ще направиш добро впечатление на своя работодател и по тази
причина той или тези над него като забележат добрата ти работа, ще ти обърнат внимание и ще ти
дадат полагащото се. По всяка вероятност няма да стане така.
Човек, който просто е „добър” работник и тежи на мястото си като изпълнява перфектно
задълженията си, е ценен кадър за своя работодател и не е в интереса на последния да променя
нещо в статута му и да го издига. Той струва повече там, където е.
За да напреднеш се изисква нещо повече.
33
Със сигурност ще напредне този човек, който надхвърля мястото, което заема, има ясна визия
за това какъв иска да бъде, знае, че може да стане такъв, и е решен на всяка цена ДА БЪДЕ.
Не се опитвай да реализираш потенциала си на сегашното работно място, само за да
впечатлиш работодателя си. Върши работата си с мисълта, че работиш за себе си, за своя личен
напредък. Придържай се вярата и стремежа за развитие през работно време, след работно време,
преди работно време – изобщо по всяко време. Нека всеки, който влиза в досег с теб – началник,
колега по работа или страничен познат – да почувства силата на намерението, което излъчваш и да
усети, че ти напредваш и растеш. Така хората ще бъдат привлечени от теб и ако в сегашната ти
работа няма възможности за развитие, съвсем скоро ще откриеш такива на някое друго работно
място.
Има сила, която винаги дава възможности за човека, който напредва и се развива, при
положение, че този човек се движи в съгласие със законите във вселената. Ако действаш по нужния
начин, Бог не може да не ти помогне. Длъжен е да направи това, за да помогне и на себе си.
Нищо в обективните обстоятелства или в общественото развитие не може да бъде пречка,
която да те задържа на едно място. Ако не можеш да забогатееш като работиш за компания в
стоманодобивната промишленост, опитай шанса си като земевладелец на село. Когато започнеш да
се движиш по нужния начин със сигурност ще избягаш от „хватката” на стоманодобивната акула и
ще попаднеш на мястото, където искаш да отидеш.
Ако няколко хиляди работници в стоманодобивната компания от нашия пример започнат да
действат по нужния начин, тази компания скоро ще бъде изправена пред тежка съдба. Ще трябва
или да даде повече шансове за развитие на своите работници или да фалира. Никой не е длъжен да
работи за големите тръстове. Тръстовете могат да налагат на хората безнадеждни условия на живот
само докато става въпрос за хора, които нехаят за възможностите си, не са запознати с науката на
забогатяването или са прекалено лениви, за да я практикуват.
Започни да мислиш и да действаш по указания начин и твоята вяра и намерение бързо ще ти
подскажат по-добри възможности за работа и съществуване. Тези възможности ще възникнат много
по-бързо, отколкото очакваш, защото върховната сила, която се проявява във всичко и която работи
за теб, ще ти ги предостави.
Не очаквай да възникне възможност, която да отговаря на всичките ти надежди и изисквания.
Когато се появи възможност, която надхвърля сегашното ти положение и ти се почувстваш тласнат
към нея, възползвай се от шанса. Това е стъпка към следващите, по-големи възможности.
Във вселената не съществува такова нещо като дефицит на възможности за човек, който живее
по законите на напредъка и развитието.
В самата тъкан на космоса е заложен принципът, че всички блага са предназначени за този
човек и ще работят в съюз за негово добро. Такъв човек със сигурност ще забогатее, стига да мисли
и действа по правилния начин. Така че нека наемните работници, мъже и жени, да изучат тази книга
с голямо внимание и прилежност и да изпълнят с вяра и убеденост показаните стъпки. Това ще даде
резултат.
16
НЯКОИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ
МНОГО ХОРА ЩЕ СЕ ПРИСМЕЯТ на твърдението, че има точна наука за това как да станеш
богат. Като се вкопчат в идеята, че богатствата и ресурсите са ограничени, те ще настояват, че
първо социалните и политическите институции трябва да бъдат променени преди някакво
значително мнозинство от хора да могат да придобият възможност за изява.
Това не е вярно!
34
Наистина, в момента правителствата водят политика, която държи масите бедни, но това е
така, само защото масите не мислят и не действат по нужния начин.
Ако масите започнат да се движат напред, така, както се предлага в тази книга, нито
правителствата, нито индустриалните групировки ще могат да ги спрат. Цялата система ще бъде
преобразувана така, че да съответства на извършеното движение.
Ако хората се стремят да развият и усъвършенстват духа си, ако имат вяра, че могат да станат
богати и се движат напред с твърдото намерение да осъществят желанията си, нищо не може да ги
принуди да останат бедни.
Всяка личност може да встъпи в руслото на нужния начин на действие и мислене и да
забогатее по всяко време и при всяко правителство. И когато по времето на някое управление
достатъчен брой хора направят това, те ще доведат до преобразуване на системата така, че вратите
да се отворят и за останалите.
Колкото повече хора забогатяват чрез съревнователния модел на мислене и действие, толкова
по-зле за всички. И обратно, колкото повече хора забогатяват чрез творческия модел на мислене и
действие, толкова по-добре за цялото общество.
Икономическото спасение за масите може да бъде достигнато само ако голям брой хора
започнат да практикуват изложения в тази книга научен метод за забогатяване. Когато тези хора
забогатеят, ще покажат на останалите пътя, ще вдъхнат в тях желание за пълноценен живот, вяра, че
той може да бъде постигнат и твърдото намерение да го постигнат.
В настоящия момент, обаче, е достатъчно да знаеш, че нито управлението под което живееш,
нито капиталистическата или основаващата се на съперничество система на промишлеността могат
да ти попречат да забогатееш. Когато встъпиш в творческото измерение ти ще се издигнеш над
всички тези неща и ще станеш гражданин на друго царство.
Но не забравяй, че трябва да задържиш потока на мислите си в творческото измерение.
Никога, дори за миг, не бива да се предаваш като започнеш да гледаш на ресурсите като на
ограничени или като действаш по модела на съревнователната етика.
Винаги, когато се върнеш към старите модели на мислене, веднага се поправи. Докато се
движиш воден от съревнователния модел на мислене, ти губиш сътрудничеството и помощта на
върховния разум.
Не пилей време да планираш как ще се справяш с евентуални бъдещи трудности, освен ако не
се налага да предвидиш влиянието им върху поведението си днес. Трябва да си зает с успешното
свършване на днешната работа, а не с проблемите, които могат да възникнат утре. Ще им отделиш
внимание, когато и ако се появят.
Не си блъскай главата как да се справиш с пречки, които могат да се изпречат пред бизнеса ти,
докато ясно не видиш, че трябва да промениш нещо днес, за да ги избегнеш утре.
Няма значение колко непреодолима може да ти изглежда пречката от разстояние, ще откриеш,
че ако действаш по нужния начин, тя ще изчезне в мига, когато я достигнеш или ще се намери
начин да минеш над нея, под нея, през нея или покрай нея.
Никакво стечение на обстоятелствата не може да възпре човек, който работи за забогатяването
си по строго научни методи. Никой мъж или жена, ако спазват закона, не могат да не забогатеят,
така, както никой, който умножава две по две, не може да не получи четири.
Не обмисляй с тревога евентуалните бъдещи бедствия, пречки, нещастия или неблагоприятни
стечения на обстоятелствата. Има достатъчно време да се блъскаш с тях, когато и ако изникнат по
пътя ти. Ще видиш, че всяка пречка носи със себе си и средство да бъде превъзмогната.
Внимавай какво говориш. Никога не изричай за себе си, работите си или здравето си мрачни
преценки или прогнози.
35
Никога не приемай възможността за провал и не говори по начин, който допуска провала като
възможен резултат.
Никога не говори, че преживяваш трудни времена или че нещо в бизнеса ти не върви.
Времената може да са тежки и бизнесът може и да не върви за тези, които се намират на нивото на
съревнованието и съперничеството, но никога не могат да бъда такива за теб. Ти сам създаваш
всичко, което искаш, затова страхът няма място в твоя живот.
Когато другите преживяват трудни времена и бизнесът им не върви, ти ще откриеш своите
върхове.
Обучавай се да мислиш и да гледаш на света като на нещо в процес на ставане и развитие.
Гледай на злото като проява на нещо недоразвито. Винаги говори в категориите на напредъка и
прогреса. В противен случай отричаш вярата си, а когато някой отрича вярата си, той я губи.
Никога не си позволявай да изпитваш разочарование. Възможно е да очакваш да получиш
определени резултати в определено време и когато не ги получиш в предвиденото време да
прецениш това като провал. Но ако запазиш вярата си, ще видиш, че провалът е само привиден.
Продължавай да действаш по правилния начин и ако не получиш исканото, значи ще получиш
нещо толкова по-добро, че привидният провал ще се превърне в огромен успех. Един от
изучаващите тази наука беше настроил ума си да извърши определена бизнес комбинация, която по
това време му изглеждаше много желана и успешна. Той работи няколко седмици, за да я
осъществи на дело. Когато решителния момент дойде, нещата се провалиха по един абсолютно
необясним начин. Като че ли някакво невидимо присъствие работеше тайно срещу него. Но този
човек не се разочарова. Напротив, той поблагодари на Бог, че неговото желание е било отклонено и
продължи напред, изпълнен с благодарност. След няколко седмици възникна нова, толкова
изключителна възможност, че първата просто бледнееше пред нея и човекът разбра, че един разум,
който знае повече от неговия, го беше предпазил да загуби едно голямо благо, като се обвърже с
друго, съвсем незначително.
Това е пътят, по който всеки привиден провал почва да работи за теб, ако запазиш вярата си,
упорстваш в намерението си, изпълнен си с благодарност и вършиш всеки ден всичко, което може
да бъде свършено през този ден, изпълнявайки всяко действие по съвършен, правилен и вдъхновен
начин.
Когато се проваляш, то е защото не си поискал достатъчно силно да успееш. Продължавай да
искаш и ще ти бъде дадено нещо по-голямо. Не забравяй това.
Ти не се проваляш, защото ти липсва таланта да правиш нещата, които искаш. Ако действаш,
следвайки напътствията ми, ще развиеш всички таланти, които са ти нужни за дадената работа.
В задачите на тази книга не влиза изясняването на въпроса как се култивира един талант, но и
това е процес, за който съществуват сигурни и прости правила, подобни на тези за забогатяването.
Във всички случаи, не се колебай и не се поддавай на страха, че когато стигнеш до определено
място ще се провалиш, поради липса на способности. Продължавай твърдо напред и когато стигнеш
въпросното място, ще ти бъдат дадени нужните способности. Този източник на способности, който
даде на неукия Линкълн силата да извърши в областта на политическото управление най-великото
дело, извършвано някога от сам човек, същият този източник е достъпен и за теб. Можеш да
потърсиш опора и мъдрост в целия вселенски разум, за да посрещнеш отговорностите, пред които
ще се изправиш. Продължавай напред с пълна вяра!
Изучавай тази книга. Направи я свой постоянен спътник, докато напълно овладееш
съдържанието. Докато още не си повярвал твърдо в нейните думи, ще е добре да се откажеш от
повечето си удоволствия и наслади и да стоиш далеч от места, където в сказки или проповеди се
излагат идеи, противоречащи на споделените тук. Не чети песимистична или друга, противоречаща
на тези възгледи литература и не влизай в спорове по въпросите за бедността.
36
Прекарвай по-голяма част от свободното си време четейки тази книга, като съзерцаваш
вътрешната си картина и възпитаваш в себе си усет към проява на благодарност. Тази книга
съдържа всичко, което ти е нужно да знаеш по въпросите на забогатяването. В следващата глава ще
намериш сумирани най-съществените твърдения от науката да станеш богат.
17
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ В НАУКАТА ДА СТАНЕШ БОГАТ
ИМА МИСЛЕЩО ВЕЩЕСТВО, ОТ КОЕТО СА НАПРАВЕНИ ВСИЧКИ НЕЩА и което, в
своето първоначално състояние, просмуква, прониква и изпълва вътрешните пространства във
вселената.
Мисъл, възникнала в тази субстанция, води до поява на нещото, което си е представила.
Всеки човек може да създава картини в своите мисли и като налага мислите си върху
безформената субстанция, да стане причина за появата на нещата, за които мисли.
За това обаче е нужно човек да премине от измерението на съревнователния в измерението на
творческия дух. В противен случай той няма да е в съзвучие с аморфния разум, чиято природа е
творческа, а не съперническа.
Човек може да влезе в съзвучие с аморфната субстанция като искрено и живо изразява
благодарността си към нея за благата, с които е дарен. Благодарността свързва човешкия ум с
разума на жизнената субстанция. Това е пътят, по който субстанцията приема нашите мисли. Човек
може да се задържи в творческото измерение само като се слее с аморфната субстанция
посредством дълбокото и несекващо чувство на благодарност.
Човек трябва да оформи ясна, вътрешна картина на нещата, които иска да има, да прави или
да бъде и да задържа тази картина ясна в мислите си, изпълнен с чувство на дълбока благодарност
към върховното начало, което изпълнява всичките му желания. Този, който иска да бъде богат,
трябва да прекарва по-голямата част от свободното си време като съзерцава вътрешната си картина
и изразява искрено благодарността си, че му е дадено да я осъществи. Честите съзерцания на
вътрешната картина, заедно с непоколебимата вяра и пламенната благодарност са от решаващо
значение за успеха на начинанието. Това е процесът, посредством който можем да въздействаме
върху аморфното и да задвижим силите на творческото начало.
Творческата сила работи като се движи по установените канали на процесите в природата и
обществото. Всичко, което човек изрисува чрез вътрешното си зрение, със сигурност ще му бъде
предоставено, стига да притежава непоколебимата вяра и да следва дадените по-горе инструкции.
Желаните неща ще дойдат при него по безброй невидими пътища.
За да може да получи това, към което се стреми, когато то е готово да дойде при него, човек
трябва да действа по начин, надхвърлящ позицията му в момента. Нужно е да завържи ясно в ума си
намерението да забогатее чрез творческа материализация на своя вътрешен образ и да върши всеки
ден отредената му за деня работа, като изпълнява всяко действие по възможно най-добрия начин.
При сделки, трябва да дава повече в потребителска стойност, отколкото получава в пазарна, така че
всяка сделка да способства за нарастването на жизнените възможности на всички участници в нея.
И накрая, трябва да живее с мисълта за непрестанен напредък и развитие, за да може това усещане
да се предаде на всички, с които общува.
Тези, които следват гореизложените указания, със сигурност ще забогатеят и богатствата им
ще бъдат точно пропорционални на яркостта и конкретността на вътрешната им картина, на
неотклонността на техните намерения, на непоколебимостта на вярата им и на дълбочината и
искреността на тяхната благодарност!